2
Hudee hilihili dangada
Ogu duaahina nei, i di godou hagadonu tadau Dagi madamada go Jesus Christ, goodou hudee dugudugu gee nia daangada i di gili nadau hangaahai. Dolomaa taane maluagina dono buulei goolo, e ulu ono gahu humalia, ga ulu mai gi godou baahi i di miiting, gei taane hagaloale e ulu i nia gahu huaidu e ulu mai labelaa, maa goodou ga hagalabagau taane ono goloo humalia, ga helekai gi mee, “Noho i hongo di lohongo humalia deenei,” ga helekai gi tangada ono goloo huaidu boloo, “Duu i gono,” be, “Noho gi hongo di baba i baahi ogu wae,” malaa, goodou gu ihala i di godou waewae godou mehanga, ga hidi mai dau hilihili nia maanadu huaidu!
Ogu duaahina hagaaloho nei, goodou hagalongo! God e hilihili digau hagaloale o henuailala bolo gii honu i di hagadonu, gi hai mee gi Tenua dela ne hagababa ang gi digau ala e aloho i de Ia. Gei goodou la gu haga balumee digau ala e hagaloale! Ma koai ala e wanga goodou gi di haingadaa, gi di gowaa hai gabunga? Go digau ala e maluagina! Aanei go digau ala e helekai huaidu i di ingoo humalia dela ne gowadu gi goodou.
Goodou gaa hai di mee dela e donu maa goodou ga hagalongo gi taganoho o tenua o God, dela guu hihi gi lodo di Beebaa Dabu,
“Aloho i tangada dela i do baahi,
gii hai be do aloho i di goe.”* Leviticus 19.18
Maa goodou ga dugudugu gee nia daangada mai i nia hangaahai digaula, malaa, goodou guu hai di huaidu, gei nnaganoho gaa hai bolo goodou digau gu dagadagahi nnaganoho. 10 Tangada dela ma ga dagahi dana haganoho e dahi i nia haganoho, geia gu dagahi nia haganoho huogodoo. 11 Idimaa, go tangada lahua ne helekai boloo,
“Hudee hai be di manu,”
geia ne helekai labelaa boloo,
“Goe hudee daaligidia tangada gii made.”
Ma e aha maa goe hagalee hai be di manu, gei goe ne daaligi tangada gii made, malaa, goe tangada gu dagadagahi nnaganoho.* Exodus 20.13,14; Deuteronomy 5.17,18 12 Helekai gei gi mouli be nia daangada ala ga hagi aga go taganoho e haga dagaloaha gidaadou. 13 Idimaa, God ga hagalee dumaalia ang gi tangada dela digi dumaalia gi dono ihoo, gei tumaalia le koia e mahi i di hagi aga.
Di hagadonu mono hegau
14 Ogu duaahina nei, dehee tahidamee o tangada dela e helekai bolo ia dono hagadonu i golo, gei ono hegau ai? E hai behee: tagadilinga hagadonu beenei e mee di haga mouli ia? 15 Dolomaa tadau duaahina daane be ahina i golo nadau gahu ai, mo nadau meegai hagalee dohu, 16 dehee tadinga o di godou helekai gi mee boloo, “E humalia. God ga hagahumalia laa goe! Gahu ina goe gi mahana, miami!” gei goodou digi wanga gi mee nia hagahumalia a mee? 17 Di hagadonu dela deai ono hegau ai, e modongoohia bolo di hagadonu hua e made.
18 Dolomaa tangada ga helekai boloo, “Goe do hagadonu i golo, gei au agu hegau i golo.” Malaa, gei au ga helekai boloo, “Haga modongoohia ina mai gi di au tangada e hagadonu gei ono hegau ai, gei au ga haga modongoohia adu gi di goe dogu hagadonu mai i agu hegau.” 19 E hai behee go do hagadonu: Goe e hagadonu bolo God le e dahi hua? E humalia! Nia hagataalunga huaidu le e hagadonu labelaa beenei, gei e bolebole i nadau mmaadagu i God. 20 Goe tangada dadaulia! Goe e hiihai bolo ma gi haga modongoohia ina adu gi di goe bolo di hagadonu dela ono hegau ai, la dono hadinga ai? 21 Tadau damana go Abraham la ne aha gaa donu i baahi o God? Mee ne donu i baahi o God mai dana hai dela ne tigidaumaha dana dama daane go Isaac i hongo di gowaa dudu tigidaumaha.* Genesis 22.1-14 22 Goe digi modongoohia? Dono hagadonu mo dono hai hegau ne ngalua ngaadahi, bolo gii dohu ai dono hagadonu mai i ana hegau. 23 Deelaa laa, nia helekai di Beebaa Dabu la gu kila aga, ala e helekai boloo,
“Abraham la gu hagadonu a God.
Idimaa go dono hagadonu,
God guu hila ang gi mee gii donu a mee
i dono baahi.”
God gu haga ingoo Abraham bolo di hoo hagaaloho ni oono.* Genesis 15.6; 2-Chronicles 20.7; Isaiah 41.8 24 Goodou gi modongoohia bolo tangada le e donu i baahi o God mai i ana hegau, mo dono hagadonu, hagalee mai i dono hagadonu lahua. 25 E hai labelaa be di ahina huaidu go Rahab. Mee ne donu i baahi o God i dana hai dela ne benebene digau hagadina o Israel, ge ne hagau digaula hagammuni i tuai ala.* Joshua 2.1-21; Hebrews 11.21 26 Tuaidina dela dono hagataalunga ai, tuaidina hua e made, gei di hagadonu dela ono hegau ai, di hagadonu hua e made labelaa.

*2.8: Leviticus 19.18

*2.11: Exodus 20.13,14; Deuteronomy 5.17,18

*2.21: Genesis 22.1-14

*2.23: Genesis 15.6; 2-Chronicles 20.7; Isaiah 41.8

*2.25: Joshua 2.1-21; Hebrews 11.21