JAMES
Di Lede a James
Di haga modongoohia:
Di lede a James la nia agoago hagamaamaa o nia mouli nia daangada, ne hihi ang gi nia dama a God huogodoo ala e noho i nia madagowaa huogodoo i henuailala. James e hai hegau gi nia helekai hagatautau e logo belee haga modongoohia gi nia daangada huogodoo di hai o di kabemee, gei e dagi nia hagamamaanadu mo nia mouli o nia dama a Christ i ana agoago nia mee aanei: di hai o di maluagina mo di hagaloale, nia hagamada, nia hangaahai humalia, hilihili dangada, hagadonu mono hegau, hai hegau gi tolole, kabemee, lagamaaloo, hagamuamua mo di hila gi lala, hagi aga digau ala i golo, hagaamu ia, manawa hagakono, mo talodalo.
Di lede deenei e haga modongoohia aga nia hagalabagau o nia hegau o digau ala e hagadonu a Christ.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1.1)
Di hagadonu mo di iloo mee (1.2-8)
Di hagaloale mo di maluagina (1.9-11)
Di hagadina mo di hagahuaidu (1.12-18)
Di hagalongo mo di hagagila aga nnelekai (1.19-27)
Di hilihili dangada (2.1-13)
Di hagadonu mono hegau (2.14-26)
Tama a Christ mo dono holole (3.1-18)
Tama a Christ mo henuailala (4.1-6)
Hagadilinga agoago (5.7-20)
1
Mai James, tangada hai hegau a God, mo Tagi go Jesus Christ.
Taga aloho ang gi nia dama a God huogodoo ala gu modoho i henuailala.* Matthew 13.55; Mark 6.3; Acts 15.13; Galatians 1.19
Di hagadonu mo di iloo mee
Ogu duaahina nei, goodou gi maanadua bolo goodou e haadanga lamalia gi nia hagadilinga haingadaa huogodoo ala ma ga tale adu gi goodou. Idimaa, goodou e iloo bolo godou hagadonu ma ga maaloo i nia haingadaa aanei, le e haga llauehe aga godou manawa hagakono i di madagoaa haingadaa. Goodou la gii pula i godou manawa hagakono i nia madagoaa haingadaa gii noho hua beelaa, gei goodou gaa dohu huoloo, ga dogomaalia. Maa tangada i goodou e dee dohu dono iloo mee, geia gi dalodalo ang gi God, ge God ga dugu anga, idimaa, God e manawa dumaalia gaa hana hua beelaa ang gi nia daangada huogodoo. Malaa, goodou e hai loo gi dalodalo mo di hagadonu, hagalee manawa logo. Tangada dela e manawa logo le e hai gadoo be di beau o di moana dela e bagibagia i di madangi. 7-8 Tagadilinga dangada beenei digi dogomaalia dono hilihili, digi hagatogomaalia ana mee e hai, ia gi hudee maanadu bolo ia e mee di kae ana mee mai baahi o Dimaadua.
Di hagaloale mo di maluagina
Nia duaahina dama a Christ hagaloale e hai loo gi tenetene i di madagoaa digaula e haga menege aga go God. 10 Nia duaahina dama a Christ maluagina gi tenetene labelaa i di madagoaa dela e dugu eia go God, idimaa, digau ala e maluagina ga hagalee, gadoo be di akai o di laagau geinga.* Isaiah 40.6-7 11 Gei di laa gaa hobo, ga welengina, gaa dudu nia laagau, gei nia akai gaa mae, ga monnono. Nadau madamada ga hagalee. Dela gadoo be tangada maluagina dela ma ga daaligi ga hagalee i dono madagoaa e hai dana moomee.
Nia hagamada
12 E maluagina go tangada dela e manawa dahi i lodo nia hagamada haingadaa. I muli di aali i ono hagamada, geia e kae di hui o di mouli. Deenei go di mouli a God ne hagababa ang gi digau ala e aloho i de Ia. 13 Maa tangada gaa tale gi nia hagamada haingadaa, geia gi hudee helekai boloo, “Nia hagamada aanei ne loomoi i baahi o God.” Idimaa, di huaidu e deemee di hagamada a God, gei God hogi hagalee e hagamada tangada. 14 Malaa, tangada le e tale gi nia hagamada mai i ono hiihai huaidu. 15 Gei ono hiihai huaidu ga hagadili aga nia huaidu, gei di huaidu ga tomo aga gaa hidi ai di made.
16 Ogu ihoo hagaaloho nei, hudee heia goodou gi halahalau ina go tangada. 17 Nia wanga dehuia humalia huogodoo, mono maluagina e dohu huogodoo, le e lloomoi i di langi i baahi o God dela ne hai nia maahina o di langi. God hagalee huli, ge hagalee hagabouli.* 1-Samuel 15.29 18 Mai dono hiihai oono, Mee ne hai gidaadou mai ana helekai donu, bolo gii hai gidaadou nia ulu mmaadua o ana mee huogodoo.
Hagalongo mo di haga gila
19 Ogu duaahina hagaaloho nei, goodou gi langahia di mee deenei: Tangada nei mo tangada nei i goodou huogodoo, gi limalima di hagalongo, malaa, hudee hagalellele di helekai, hudee limalima di hagawelewele. 20 Idimaa, di hagawelewele o tangada la hagalee hagamaamaa di haga gila aga di manawa donu a God. 21 Malaa, goodou haga mogowaa ina goodou gi daha mo nia hangaahai milimilia, mo nia haihai hala huogodoo. Goodou dugu anga goodou gi God ge gi kae ina ana helekai ala e dogi go Mee gi lodo godou manawa, aanei nia helekai e mee di haga mouli goodou.
22 Goodou haga hai hegau ina nnelekai a God. Maa goodou ga hagalongo hua gi nia maa, gei goodou e bida halahalau hua goodou. 23 Tangada dela ma ga hagalongo hua gi nia helekai a God, gei hagalee haga gila aga nia maa, ia e hai gadoo be tangada dela ma gaa mmada gi lodo di kalaadi, ia ne mmada hua gi dono ada. 24 Mee e mmada gi humalia gi dono ada. Dono madagoaa ne hana gi daha mo di kalaadi, geia gu limalima hua gu de langahia dono ada. 25 Tangada dela e mmada gii donu gi taganoho hai donu dogomaalia dela e haga dagaloaha nia daangada, ga hagalongo gii donu, geia hagalee hagalongo hua ga de langahia di maa, gei mee e daudali ai, deenei tangada a God e hagahumalia i ana mee huogodoo ala e hai.
26 Maa tangada i golo e hagamaanadu bolo ia tangada daumaha humalia, geia e deemee di benebene dono holole, dono hai daumaha le e balumee hua, ia e bida halahalau hua ia. 27 Di mee a God Tamana dela e hai bolo taumaha dela e madammaa gei e donu, la deenei: Madamada humalia nia damagiigi ala guu mmade nadau maadua, mo nia ahina guu mmade nadau lodo i nadau haingadaa, ge hudee hagahuaidu ina ginaadou gi nia hangaahai huaidu o henuailala.

*1.1: Matthew 13.55; Mark 6.3; Acts 15.13; Galatians 1.19

*1.10: Isaiah 40.6-7

*1.17: 1-Samuel 15.29