17
Di huaidu mo di hagaduadua o Judah
Dimaadua ga helekai, “Goodou go digau Judah, di pen baalanga la ne hihi godou huaidu, mo di ngudu di pen hadu maaloo la guu lawa di hihi godou huaidu gi lodo godou manawa, ge guu paa gi di gili nia madaaduge o godou gowaa dudu tigidaumaha. Godou daangada e hai nadau hai daumaha i nia gowaa dudu tigidaumaha mono ada mee ala ne haga duu aga gi di god ahina Asherah i baahi nia laagau mangamanga huogodoo mo i di ulu gi nua o nia gowaa nnoonua, mo i hongo nia gonduu ala i lodo di gowaa maalama. Au ga dumaalia gi godou hagadaumee gi kaina godou goloo hagalabagau idimaa go godou huaidu huogodoo ala ne hai i lodo di godou henua. Tenua dela ne gowadu ko Au gi goodou gaa kumi go godou hagadaumee, gei Au gaa hai goodou gii hai nia hege ni godou hagadaumee i lodo tenua dela digi iloo e goodou, idimaa go dogu hagawelewele e hai gadoo be di ahi, ga ulaula gaa hana hua beelaa.”
Dimaadua ga helekai, “Au ga haga halauwa nia daangada ala ne huli gi daha mo Au, ala e hagadagadagagee gi nia daangada dangada, di maaloo o tangada la di mee e made. Nia hagadilinga daangada beenei le e hai gadoo be nia geinga i lodo di anggowaa, ala e tomo aga i di gowaa maangoo, i lodo nia gelegele mmala, i di gowaa dela hagalee tomo nia laagau. Deai di mee humalia e gila i baahi o digaula ai.
“Gei Au gaa hila ang gi nia daangada ala e hagadagadagagee mai gi di Au. Digaula e hai gadoo be di laagau dela e tomo i taalinga di monowai,* Pisalem 1.3 ono aga e hula e tale i nia wai. Di laagau deelaa la hagalee e madagu i di welengina o di laa, idimaa ono lau la hagalee e mae, e hagalee e uli ono gai. I di madagoaa ma ga deai di uwa ai, ono huwa la hagalee e odi.
“Koai e mee di iloo ia di hagahonu o di manawa o tangada? Ma deai di mee e honu di halahalau be di maa ai, deai dono humalia e gila mai ai. 10 Ko Au go Dimaadua e halahala gei e hagadina nia hagamaanadu o nia daangada,* Pisalem 62.12; Revelation 2.23 gei Au e hagamada nia manawa digaula. Au e hui gi tangada nei mo tangada nei gi di hai dela e tau ang gi dono mouli, gii hai be ana hangaahai.”
11 Tangada dela e kumi ana bahihadu i di hai huaidu, ia e hai gadoo be di manu dela e hagabaa di ngogo ge hagalee di mee ne dugu koia. I dono madagoaa e dama daane e maaloo, gei ono goloo ga hagalee, gaa dae gi di hagaodi o dono mouli, gei mee gaa hai hua tangada boiboi.
12 Tadau Hale Daumaha e hai gadoo be di lohongo king madamada, dela e duu i hongo di gonduu nnoonua mai hua namua.
13 Meenei Dimaadua go Kooe dela e hagadagadagagee ginai Israel. Digau huogodoo ala ma gaa hudu Goe gi daha gei ginaadou ga langaadia. Digaula ga hagalee, gadoo be nia ingoo ala ne hihi gi hongo nia gelegele, idimaa digaula ne diiagi Goe, go Dimaadua, dela go di monowai haga mouli.
Jeremiah e madau di hagamaamaa a God
14 Meenei Dimaadua, haga hili ina au, gei au ga humalia huoloo. Benebene ina au, gei au gaa doo gi daha mo di haingadaa. Ma Kooe hua dela e haga hagaamu ko au!
15 Nia daangada ga helekai mai gi di au, “Aahee nia helekai hagamadagudagu mai baahi o Dimaadua ne hai mai gi gimaadou? Haga kila aga ina nia maa dolomeenei!”
16 Meenei Dimaadua, au digi dangi hagamahi adu gi di Goe gi dugua mai di haingadaa gi hongo digaula. Au hagalee e hiihai bolo di haingadaa gii tale gi digaula. Meenei Dimaadua, Goe e iloo nia mee aanei, Goe e iloo hua agu helekai aanei. 17 Hudee heia nia mee haga madagudagu dangada gi tale mai gi di au. Go Kooe hua go dogu gowaa e bala ginai au i di madagoaa haingadaa. 18 Goe gi hagatee ina digau ala e dadaaligi au. Meenei Dimaadua, Goe gi haga dagaloaha ina au. Goe haga madagudagu ina digaula, gei hudee heia au gi madagu. Dugua di haingadaa la gi hongo digaula, gei gi daaligidia digaula gi hagalee.
Di hagalabagau di Laangi Sabad
19 Dimaadua ga helekai mai, “Jeremiah, hana hagailoo ina agu helekai gi nia daangada i di ngudu di Bontai o nia Daangada, i di gowaa dela e ulu gi lodo mo e ulu gi daha nia king o Judah i di waahale deelaa, nomuli gei goe gaa hana gi nia ngudu o nia bontai huogodoo ala i golo o Jerusalem. 20 Helekai gi nia king mo nia daangada huogodoo o Judah ala e noho i Jerusalem ala e ulu i nia bontai di waahale deenei, bolo ginaadou gi hagalongo gi humalia gi agu helekai. 21 Helekai gi digaula bolo maa digaula e hagalabagau nadau mouli, digaula la gi hudee aamo mee i di Laangi Sabad, gi hudee aamo mee ga ulu gi lodo nia bontai o Jerusalem i di Laangi Sabad,* Nehemiah 13.15-22 22 be e gaamai nadau mee gi daha mo nadau hale i di Laangi Sabad. Digaula gi hudee ngalua i di Laangi Sabad, gi heia di laangi la gii dabu be dagu hai ne haganoho gi nadau maadua mmaadua i mua.* Exodus 20.8-10; Deuteronomy 5.12-14 23 Nadau maadua mmaadua digi hagalongo be hagalee haga angadia e ginaadou agu haganoho, gei digaula gu haga hamaaloo hua nadau lodo, gu hagalee e hagalongo mai be e daudali agu agoago.
24 “Helekai gi nia daangada aanei bolo digaula belee hagalongo gi agu haganoho huogodoo. Digaula hagalee e kae nadau mee gaa hula ga ulu gi lodo nia bontai di waahale deenei i di Laangi Sabad. Digaula gi haga gila ina aga di Laangi Sabad gii hai be di laangi hagamadagu, digaula hudee hai gi ngalua. 25 Maa digaula gaa hai beelaa, gei nadau king mo nadau gau aamua ma ga ulu gi lodo nia bontai o Jerusalem, digaula ga hai mee gi nia mogobuna King David ala nogo hai mee ginai. Digaula ga madalia digau Judah mo Jerusalem e hula i nia waga hongo henua mono hoodo, gei di waahale o Jerusalem gaa honu dangada i nia madagoaa huogodoo. 26 Nia daangada ga loomoi i nia dama waahale i Judah, mo i nia guongo ala e haganiga mai daha Jerusalem. Digaula ga loomoi i tenua Benjamin, i tono nia dama gowaa nnoonua, mo tomo nia gonduu, mo i bahi i ngaaga o Judah. Digaula e lloomoi e gaamai nadau tigidaumaha gi dogu Hale Daumaha, nia tigidaumaha dudu, mo nnagadilinga tigidaumaha ala i golo, nia tigidaumaha golee laagau, nia tigidaumaha ‘incense’, mo nia tigidaumaha danggee. 27 Gei digaula gi hagalongo mai gi di Au mo di hagalabagau ina di Laangi Sabad gii hai be di laangi hagamadagu. Digaula hagalee e aamo nadau mee i di nadau ulu adu gi lodo nia bontai o Jerusalem i di laangi deelaa, gei maa digaula gaa hai hua nia mee aanei, gei Au gaa dudu nia bontai Jerusalem. Di ahi deelaa gaa dudu nia hale o Jerusalem, tangada e mee di diinai di maa ai.”

*17.8: Pisalem 1.3

*17.10: Pisalem 62.12; Revelation 2.23

*17.21: Nehemiah 13.15-22

*17.22: Exodus 20.8-10; Deuteronomy 5.12-14