PSALMS
Di Beebaa Pisalem
Di haga modongoohia:
Di Beebaa Pisalem la di beebaa daahili mo di beebaa dalodalo o di Beebaa Dabu. Di beebaa deenei e dogologo ono gau ne hai di maa i lodo di madagoaa waalooloo. Nia daahili mono dalodalo aanei la ne haga budu mai go digau Israel, ga hai hegau digaula i nia madagoaa ma gaa hai nadau daumaha, mai gi nomuli, gei nia daahili mono dalodalo aanei la gu haga puni anga gi di Beebaa Dabu.
Nia daahili daumaha aanei le e logo ono hagadilinga: nia daahili hagaamu ge daumaha gi God, mono daahili e dangidangi i di hagamaamaa mo di hagaloohi mo di hagamouli, mono daahili dangidangi gi dumaalia, mono daahili danggee gi di haga maluagina a God, mono daahili dangidangi bolo gi daaligidia nadau hagadaumee. Nia dalodalo aanei la nia dalodalo mai i nia daangada dagidahi, mo mai i tenua go Israel hagatau. Hunu maa e haga modongoohia nia hagamaanadu o tangada e dahi, hunu maa e haga modongoohia nia hiihai mo nia hagabaubau o nia daangada huogodoo a God.
Nia Pisalem nogo hai hegau a Jesus mo digau ala ne hihi di Beebaa Hoou. Malaa, nia daahili aanei guu hai di beebaa hai daumaha hagalabagau i lodo di Nohongo dabu a Christ mai i taamada.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Nia Pisalem e lau madalima aanei guu wwae guu hai nia beebaa e lima aanei e haga modongoohia i lala:
Tahi Beebaa: Pisalem 1—41
Di Lua Beebaa: Pisalem 42—72
Di Tolu Beebaa: Pisalem 73—89
Di Haa Beebaa: Pisalem 90—106
Di Lima Beebaa: Pisalem 107—150
TAHI BEEBAA
1
(Pisalem 1—41)
Di tenetene dela e donu
E maluagina go tangada dela e hagalee hagalongo gi digau huaidu,
ge hagalee daudali nia hangaahai o digau hai mee hala,
ge hagalee hagabuni anga gi digau ala e haga balumee a God.
Gei e tenetene hua di hagalongo gi nia haganoho a Dimaadua,
mo di hagamaumau nia maa i di boo mo di aa.
Mee e hai gadoo be di laagau dela e tomo i taalinga di monowai,
dela e huwa i dono madagoaa dela belee huwa ai.
Nia lau o di maa hagalee mae.
Nia mee a maa ma gaa hai le e kila humalia huogodoo.* Jeremiah 17.8
 
Gei digau huaidu la hagalee loo e hai beelaa.
Digaula e hai gadoo be nia lau laagau maangoo ma ga iliili go di madangi.
Deenei laa, digau ala e haihai di huaidu ga hagaduadua go God,
ga dugu gee mo ana daangada donu.
Dimaadua le e dagi ge e abaaba digau ala e haihai nia mee donu,
gei digau huaidu le e hula i hongo di nadau ala gi di hagaduadua.

*1.3: Jeremiah 17.8