42
Nnelekai mai baahi o Job
Job ga helekai gi Dimaadua,
Job
“Meenei Dimaadua, au gu iloo bolo ma Kooe dela e kaedahi e mogobuna,
ma Kooe dela e mee di hai di ingoo hua di mee dela e hiihai ginai Goe.
Goe ne heeu mai be dagu hai la di aha dela e heeu adu do iloo mee,
gei au tangada de kabemee.
Au ne helekai i nia mee digi modongoohia eau,
i nia mee haga goboina e deemee di iloo eau.* Job 38.2
Goe gu hai mai gi di au bolo au gi hagalongo
i di madagoaa dela e leelee iei Goe, ge gi helekai adu gi au heeu.* Job 38.3
Di madagoaa dela guu doo gi daha,
au nogo iloo hua nia mee au ne longono i ogu dalinga.
Gei dolomeenei, gei au gu gidee Goe i ogu golomada.
Malaa, au gu langaadia agu helekai huogodoo ala ne helekai ai,
gaa gahu au gi nia dogolia mono luaahi, e haga modongoohia ai
bolo au guu huli gi daha mo ogu huaidu.”
Nnelekai haga odi
I muli hua Dimaadua ne lawa di leelee gi Job, gei Mee ga helekai gi Eliphaz, “Au gu hagawelewele adu gi di goe mo o ehoo dogolua, idimaa, goodou digi helekai donu i di Au, be di hai dagu dangada hai hegau go Job ne hai. Dolomeenei, kae ina godou kau daane e hidu ge hidu siibi daane gi Job, heia di godou tigidaumaha be tigidaumaha ni goodou e hai mai gi di Au. Gei Job ga dalodalo i goodou, gei Au gaa hila ang gi ana dalodalo, ge hagalee hagahuaidu goodou gii tau anga gi di godou hai dela ne hai. Goodou digi helekai donu i di Au, gadoo be dana hai ne hai.”
Gei Eliphaz tangada Teman, Bildad tangada Shuah, mo Zophar tangada Naamah guu hai be di hai Dimaadua ne helekai gi digaula, gei Dimaadua guu hila anga gi nia dalodalo Job.
10 I muli hua Job nogo dalodalo i ono ehoo dogodolu aanei, gei Dimaadua guu hila labelaa gi mee, gu haga maluagina labelaa a mee holongo lua laa hongo dono maluagina mai ana dilaangi.* Job 1.1-3 11 Nia duaahina daane mo nia duaahina ahina huogodoo a Job, mo ono ehoo hagaaloho huogodoo ala i mua ga lloomoi gi baahi o mee, gaa hai di nadau hagamiami damanaiee dalia a mee i di hale o maa. Digaula e haga modongoohia aga gi mee nadau aloho e haga manawa lamalia a mee i nia haingadaa huogodoo ala ne dugu anga go Dimaadua gi mee. Tangada nei mo tangada nei i digaula guu wanga nadau bahihadu mono buulei goolo gi mee.
12 Gei Dimaadua gu haga maluagina a Job i di hagaodi gi muli o dono mouli, gu haga maluagina gi nonua i di maluagina o maa matagidagi. Job gu hai mee gi nia siibi e madangaholu maa haa mana (14,000), ge ono mana (6,000) ‘camel’, ge lua mana (2,000) kau, ge dahi mana (1,000) ‘donkey’. 13 Mee ana dama daane dogohidu, ge dogodolu dama ahina. 14 Mee ne haga ingoo dana dama ahina madua bolo Jemimah, gei togolua dama ahina bolo Keziah, gei tama ahina muliagi loo go Keren-Happuch.* Tadinga di ingoo Jemimah le e hai bolo “di ee”, tadinga di ingoo Keziah le e hai bolo “di lolo kala”, ge di ingoo Keren-Happuch le e hai dono hadinga bolo “tebedebe benebene mee humu golomada” 15 Ma nia ahina i henuailala e mmaadanga be nia dama ahina Job ai. Tamana digaula gu hagagai digaula dalia nadau duaahina daane.
16 I muli hua nia mee aanei, Job nogo mouli i henuailala nia ngadau e lau mada haa (140). Mee gu gidee ia nia dama ana dama, mo nia dama digaula. 17 Gei mee ne made gu madua huoloo.

*42.3: Job 38.2

*42.4: Job 38.3

*42.10: Job 1.1-3

*42.14: Tadinga di ingoo Jemimah le e hai bolo “di ee”, tadinga di ingoo Keziah le e hai bolo “di lolo kala”, ge di ingoo Keren-Happuch le e hai dono hadinga bolo “tebedebe benebene mee humu golomada”