7
“Di mouli o tangada le e hai gadoo be di moomee
ne hono ang gi tangada dauwa,
e hai gadoo be di moomee haingadaa gi tuaidina.
E hai gadoo be di hege dela e hiihai huoloo
gi di gowaa dela e malu ge magalillili,
e hai gadoo be tangada ngalua dela e talitali dono hui.
Nia malama e hagadau mai e odi gi muli
gei deai di mee e mouli ginai au ai.
Nia boo huogodoo e gaamai gi di au di manawa gee.
Dogu madagoaa ma gaa moe gi lala belee kii, gei nia aawaa e duainau huoloo.
Au e dagadaga i di boo dogomaalia e talitali di maalama o di luada.
Dogu huaidina guu honu ila, guu honu i nia magibala.
Nia uugau e halihali mai i ogu magibala.
Ogu laangi e odi gi daha deai di hagadagadagagee ai,
e limalima dono odi gadoo be di limalima o di iwi di maatiin dui mee.
 
“Meenei God, gi langahia bolo dogu mouli
le e hai gadoo be di dogi e dahi, dogu tene la gu hagaodi.
Goe e daumada au dolomeenei, maalia gei Goe ga de gidee e Goe au.
Maa Goe ga halahala au, gei au gu hagalee.
9-10 Tangada dela gaa made, gu hagalee hanimoi labelaa,
e hai gadoo be di baahi gololangi dela ma ga hagalee i golo guu ngala gi daha.
Digau ala nogo iloo ginaadou digaula, la gu de langahia digaula.
11 Deeai, au hagalee e noho deemuu!
Au gu hagawelewele huoloo, guu mmala ogu lodo, au e hai loo gi helekai.
 
12 “Goe e aha dela e loloohi au?
Goe guu hai au bolo au e hai gadoo be di iga damanaiee lodo moana?
13 Au gaa moe gi lala belee hagamolooloo,
au e halahala be di maa di aha dela e mee di hagahumalia dogu mmae.
14 Gei Goe e hai au gi madagu i au midi.
Goe ne hai hua au gii hai agu moe mo nia midi huaidu,
15 dela ga hidi mai iei au bolo au e mademade au
gi daha mo di mouli huaidu dela i lodo tuaidina nei.
16 Deai dagu mee e gana ginai au ai. Au gu duadua di mouli.
Goe gi diagia hua au, gu hagalee dahidamee dogu mouli.
 
17 “Ma e aha dela Goe e hagalabagau nia daangada dangada?
Goe e aha dela e hagalongo gi nadau helekai?* Pisalem 8.4; 144.3
18 Goe e hagadina digaula i nia luada huogodoo,
ge hagamada digaula i nia madagoaa huogodoo.
19 E hai behee, Goe e deemee di huli gi daha mo au
i tama madagoaa, bolo gii mee au di holo agu haawale?
20 E hai behee, Goe e lodo huaidu gi ogu huaidu,
ma Kooe dela e lawalawa nia daangada?
Goe e aha dela e hai au di mee e hagamada mee?
E hai behee, au guu hai di mee aamo mee dela e daamaha adu gi di Goe?
21 E hai behee, Goe e deemee di dumaalia mai gi di au i ogu huaidu?
Goe e deemee di haga de langahia ogu hai hala?
Au gu hoohoo dogu hana gi lodo dogu daalunga,
gei au ga hagalee i do madagoaa dela ma ga halahala mai au.”

*7.17: Pisalem 8.4; 144.3