144
Danggee ni di king gi God i dono aali* Taahili ni David
Hagaamu ina Dimaadua, go dogu Abaaba!
Mee e aago au gi nia hegau o tauwa, ge e hagatogomaalia au gi tauwa.
Mee go dogu Abaaba mo dogu Dangada Daa,
go dogu gowaa e bala ginai au mo dogu Dangada Hagamouli
dela e hagadagadagagee huoloo ginai au.
Mee e dugu nia henua gi lala ogu mogobuna.
 
Meenei Dimaadua, tangada la di aha dela Goe e de nnoomaalia ai,
tangada hua dangada, gei Goe e hagalongo gi mee?* Job 7.17-18; Pisalem 8.4
Mee e hai gadoo be di oloolo madangi.
Di waalooloo o dono mouli le e hai gadoo be di malu dela e limalima hua di hagalee.
 
Meenei Dimaadua, hugee di langi gi mahuge mo di haneia gi lala.
Bili gi nia gonduu, gei nia maa gaa gohu mai nia huiahi.
Heia nia ila gi dabadaba, gi lellele dagidahi o hagadaumee.
Puugia au amu maalei e hagabagi digaula gii hula gii llele.
Daahia mai doo lima, daahi aga ina au gi daha mo nia wai llala,
haga dagaloaha ina au.
Haga dagaloaha ina au gi daha mo digau henua gee,
ala hagalee helekai donu
ge e hai nadau helekai tilikai i lodo nadau hagamodu ne hai.
 
Meenei Dimaadua, au ga daahili adu gi di Goe taahili hoou.
Au ga daahili i di ‘harp’ mo di daahili adu gi di Goe.
10 Goe e hai nia king gi aali i lodo nia dauwa,
ga haga dagaloaha dau dangada hai hegau go David.
11 Haga dagaloaha ina au gi daha mo ogu hagadaumee huaidu.
Daawa ina au gi daha mo nia mogobuna o digau henua gee,
ala hagalee helekai donu,
ge e hai nadau helekai tilikai i lodo nadau hagamodu ne hai.
 
12 Madau dama daane i nadau madagoaa ala e dama daane ai
gii hai gadoo be nia laagau ala e tomo maaloo.
Madau dama ahina gii hai be nia duludulu mmaadanga
ala e laagei nia madaaduge di hale di king.
13 Madau hale benebene meegai
la gii honu i nia hagadilinga huwa laagau huogodoo.
Nia siibi ala i lodo madau gowaa la gi hahaanau nadau dama e logowaahee.
14 Madau kau la gi hahaanau gi logowaahee,
di tama e haanau ge digi dohu be e ngala ai.
Nia lee haga manawa gee hudee heia gii hai i hongo nia ala o madau waahale.
 
15 E maluagina go nia daangada ala ma gaa hai ginai di hagamaluagina beenei!
E maluagina go nia daangada ala di nadau God go Dimaadua!

*^ Taahili ni David

*144.3: Job 7.17-18; Pisalem 8.4