17
Manasseh Bahi i Dai
Di baahi di gowaa dela i bahi i dai Jordan la ne wanga gi hunu madahaanau i nia dama a tama daane madua a Joseph go Manasseh. Machir, dela dana dama daane go Gilead, la tama daane madua ni Manasseh, gei mee tangada dauwa maaloo, malaa nia gowaa go Gilead mo Bashan ala i bahi i dua Jordan, la ne wanga gi mee. Di gowaa dela i bahi i dai Jordan la ne wanga gi nia madahaanau ala i golo i di madawaawa Manasseh: ala go Abiezer, Helek, Asriel, Shechem, Hepher mo Shemida. Aanei nia daane di hagadili ni Manasseh, tama daane a Joseph, malaa digaula ala go nia dagi o nia madahaanau. Zelophehad, tama daane ni Hepher, go tama a Gilead, dela go tama daane a Machir, tama daane a Manasseh, la dana dama ai, dela hua ana dama ahina. Nadau ingoo go Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah mo Tirzah. Digaula gaa hula gi Eleazar taane hai mee dabu, gaa hula labelaa gi Joshua, tama daane a Nun, mo nia dagi, ga helekai, “Dimaadua gu hagawaalanga gi Moses gi gaamai gi gimaadou nia gowaa e hai mee ginai gimaadou mo nia daane i madau madahaanau.”
Malaa, Joshua gaa wanga nia gowaa gi digaula, mo ang gi nia duaahina daane o nadau damana, gii hai be di waalanga a Dimaadua ne hai.* Numbers 27.1-7 Deenei di mee a Manasseh dela e hai ana duhongo e madangaholu ngaadahi mo nia gowaa o Gilead mo Bashan ala i bahi i dua o Jordan, idimaa, nia ahina ngaadahi mo nia daane o di madawaawa deenei gu hai mee gi nia gowaa aalaa. Gei tenua go Gilead gu hai mee ginai di hagadili o Manasseh dela i golo.
Di gowaa o Manasseh le e daamada i Asher gaa hana gi Michmethath, i bahi i dua o Shechem. Tagageinga le e hana ngaaga e daabui digau En-Tappuah. Di gowaa dela i di gili Tappuah la di gowaa ni Manasseh, gei di waahale go Tappuah dela i hongo tagageinga la di waahale ni di hagadili ni Ephraim. Tagageinga deelaa le e haneia gi di monowai go Kanah. Nia waahale ala i bahi i ngaaga di monowai deelaa la ni Ephraim, ma eaha ma digaula e noho i lodo di gowaa o Manasseh. Tagageinga o Manasseh e hana loo i bahi i ngeia di monowai deelaa gaa tugi i di Tai go Mediterranean. 10 Ephraim la i bahi i ngaaga, gei Manasseh la i bahi i ngeia, gei di Tai go Mediterranean dela tagageinga i bahi i dai. Asher la i bahi i dai a ngeia, gei Issachar la i bahi i dua a ngeia. 11 Manasseh e hai mee gi Beth-Shan mo Ibleam ala i lodo nia guongo o Issachar mo Asher, mo nia dama waahale ala i nadau daha, mo nia waahale go Dor dela i tongotai, mo Endor, Taanach, Megiddo, mo nia dama waahale ala i nadau daha. 12 Gei digau Manasseh la gu deemee di hagabagi gi daha digau ala e noho i lodo nia waahale aalaa, malaa digau Canaan e noho hua igolo. 13 Ma e aha maa digau Israel gu maaloo mai, gei digaula digi hagabagia digau Canaan gi daha, malaa digaula guu hai digaula gi ngalua ang gi ginaadou.* Gabunga 1.27-28
Ephraim mo Manasseh i Bahi i Dai e hiihai gi nia gowaa ala i golo
14 Nia hagadili o Joseph ga helekai gi Joshua, “Goe e aha dela ne gaamai gi gimaadou di gowaa hua e dahi e hai mee ginai gimaadou? Gimaadou e dogologowaahee idimaa Dimaadua la gu hagahumalia gimaadou.”
15 Joshua ga helekai, “Maa goodou e dogologowaahee gei di gowaa gonduu o Ephraim le e dulii adu gi goodou, hula gi lodo geinga i tenua o digau Perizzite mo digau Rephaim, ga haga madammaa di maa gi humalia adu gi goodou.”
16 Digaula ga helekai, “Di gowaa gonduu deelaa le e dee tau mai gi gimaadou, gei digau Canaan ala i lodo nia gowaa baba la nadau waga hongo henua ala ne hai gi nia baalanga, digaula ngaadahi ala e noho i lodo Beth-Shan mo nia dama waahale ala i dono gili, mo digau ala e noho i di gowaa mehanga gonduu o Jezreel.”
17 Joshua ga helekai gi di madawaawa Ephraim mo Manasseh i Bahi i Dai, “E donu bolo goodou gu dogologowaahee, gei goodou gu maaloo dangihi. Goodou belee hai mee gi nia gowaa e logo i di gowaa e dahi. 18 Di gowaa gonduu la ga hai mee ginai goodou. Ma e aha maa di gowaa geinga, gei goodou gaa taa di maa gii mmaa, ga hai mee ginai goodou, tugi i di baahi i golo gaa tugi i di baahi dela i golo. Gei digau Canaan la gi hagabagia gi daha mo tenua deelaa, ma e aha maa nia waga hongo henua digaula la nia waga baalanga, be digaula digau maaloo.”

*17.4: Numbers 27.1-7

*17.13: Gabunga 1.27-28