3
Talodalo i di hagamaamaa o di luada* Taahili deenei ne huwa go David i dono madagoaa ne llele gi daha mo Absalom (2-Samuel 15.13—17.22)
Meenei Dimaadua, ogu hagadaumee e dogologowaahee,
digau ala e hai baahi mai gi di au le e dogologowaahee!
Digaula e leelee i di au boloo, “God hagalee hagamaamaa a mee.”
 
Meenei Dimaadua, Goe go dogu abaaba dela e haga dagaloaha au
i nia madagoaa huogodoo gi daha mo ogu haingadaa,
Goe dela ne hai au gi aali, gaa hai labelaa au gi manawa maaloo.
Au e gahigahi Dimaadua e hagamaamaa au,
gei Mee gu hagamaamaa au mai i dono gonduu haga madagu.
 
Au gaa moe gi lala gaa kii,
gei Dimaadua e hagaloohi au i di waalooloo o di boo.
Au hagalee madagu i nia hagadaumee e mana
ala e haganiga mai dogu gili i nia baahi huogodoo.
 
Meenei Dimaadua, hanimoi! Meenei dogu God, haga dagaloaha ina au!
Daaligidia ogu hagadaumee huogodoo gi deai nadau mahi e daaligi au ai.
Nia mogobuna o di aali le e lloomoi i baahi o Dimaadua.
Mee gi haga humalia ina ana daangada.

*^ Taahili deenei ne huwa go David i dono madagoaa ne llele gi daha mo Absalom (2-Samuel 15.1317.22)