4
Talodalo i di hagamaamaa o di hiahi* Taahili ni David
Hila mai gi di au i dogu madagoaa ma gaa hai agu dalodalo,
meenei God dogu Dangada Daa!
Dogu madagoaa nogo haingadaa, gei Goe gu hagamaamaa au.
Goe gi manawa dumaalia mai dolomeenei,
hagalongo mai gi agu dalodalo.
 
Goodou go nia daangada, e waalooloo behee
go di godou hai baahi mai gi di au?
E waalooloo behee go di godou haga dahidamee nia mee ala ono hadinga ai,
mo di daudali nia kai tilikai?
Goodou gi langahia bolo Dimaadua le e hilihili digau ala e donu,
go digau e hai mee ginai Ia, gei Mee e longono Ia au ma ga gahigahi a Mee.
 
Goodou polepole mo di mmaadagu ge gi dugua godou haihai huaidu.
Goodou hagamaanadu gi humalia di mee deenei,
i godou madagoaa ma gaa moe deemuu i hongo godou hada.* Ephesians 4.26
Goodou tigidaumaha gi Dimaadua
i nia tigidaumaha ala e donu, mo di hagadonu ina a Mee.
 
Digau dogologo e dalodalo beenei:
“Gaamai gi gimaadou labelaa gi no nua o hagahumalia,
meenei Dimaadua, Goe manawa dumaalia mai gi gimaadou!”
Gei di tene dela ne gaamai Kooe gi di au,
la koia e damanaiee laa hongo nia tenetene o digau
ala e tene gi nadau ‘wheat’ mo nadau waini.
 
Dogu madagoaa ma gaa moe gi lala, gei au e kii i lodo di aumaalia,
idimaa Kooe, meenei Dimaadua, dela e hagaloohi au.

*^ Taahili ni David

*4.4: Ephesians 4.26