6
Talodalo i di hagamaamaa i di madagoaa haingadaa* Taahili ni David
Meenei Dimaadua, Goe hudee hagawelewele mo di wou mai gi di au!
Goe hudee hagaduadua ina au i lodo do hagawelewele!* Pisalem 38.1
Meenei Dimaadua, aloho mai gi di au, au gu deai ogu mahi ai.
Haga maaloo ina au, idimaa au gu bagege huoloo!
Dogu huaidina hagatau la gu i lodo di haingadaa damanaiee.
Meenei Dimaadua, Goe e tali gi waalooloo behee ga hagamaamaa laa au?
 
Meenei Dimaadua, Goe dumaalia hanimoi hagamaamaa ina au.
Haga dagaloaha ina au gi daha mo di made gi do dumaalia.
I lodo tenua o digau mmade, tangada e langahia Goe ai.
Deai tangada e hagaamu Goe i di gowaa deelaa ai.
 
Au gu deai ogu mahi ai i dogu manawa gee huoloo.
Nia boo huogodoo dogu moenge e tiu i dogu dangidangi,
dogu ulungi gu uduhia i ogu dangi.
Au gu deemee di mmada.
Ogu golomada la gu haga hula i dogu dangidangi,
dela ne hidi mai i ogu hagadaumee.
 
Goodou go digau huaidu, tuu gi daha mo au!
Dimaadua gu longono Ia au nogo dangidangi.* Matthew 7.23; Luke 13.27
Mee e hagalongo mai gi dagu gahigahi hagamaamaa,
gei Mee ga hagagila dagu dalodalo.
10 Ogu hagadaumee ga iloo di nadau haga langaadia i nadau magedaa.
Digaula ga limalima hua ga hinihini ga hagabagi gi daha.

*^ Taahili ni David

*6.1: Pisalem 38.1

*6.8: Matthew 7.23; Luke 13.27