7
Tangidangi di tonu* Taahili dela ne daahili go David i di hai o Cush, taane Benjamin
Meenei Dimaadua, go dogu God,
au e hanimoi gi di Goe gi hagamaamaa ina au.
Haga dagaloaha ina au, daawa ina au gi daha mo digau ala e waluwalu au.
Ma ga deeai, gei digaula gaa hai gadoo be nia laion,
gaa lahi au gi di gowaa dela e deemee di haga maamaa au
go tangada, ga hahaahi au haga ligiligi i golo.
 
3-4 Meenei Dimaadua, go dogu God,
maa au guu hai dagu mee hala gi tei tangada,
maa au gu haga huaidu dogu ihoo hagaaloho,
be au gu hai anga gi dogu hagadaumee dahi mee huaidu,
gei di maa deai di mee ne hai mai ai,
maa e donu bolo au guu hai dagu mee e dahi i nia mee aanei,
malaa, diagia au gi halahala ina go ogu hagadaumee gi kumudia au.
Diagia digaula gi duuduu dia au gi daaligidia au gii made
gi hudu ina gii moe i hongo di gelegele.
 
Meenei Dimaadua, duu i nua i lodo do hagawelewele!
Hai baahi ang gi nia hagawelewele o ogu hagadaumee,
duu i nua hagamaamaa ina au!
Di tonu deelaa go dau mee e hiihai ginai.
Haga dagabuli ina mai digau o nia henua huogodoo.
Dagia digaula mai i do lohongo i nua.
Goe go Tangada Hai gabunga o nia daangada huogodoo.
Meenei Dimaadua, hagamodongoohia ina ogu donu
i do madagoaa ma ga hagi aga au. Goe e iloo bolo au deai ogu huaidu ai.
Goe di God e donu, dela e hagi aga madau hagabaubau mo madau hiihai.
Dugua nia hai huaidu o digau hai mee huaidu, huia digau ala e humalia.* Revelation 2.23
10 God go dogu hagaloohi,
Mee e haga dagaloaha digau ala e hagalongo ang gi de Ia.
11 God go tangada hai gabunga e donu,
Mee e nnoo mau e hagi aga digau hai mee huaidu.
12 Maa digaula hagalee huli nia hangaahai o nadau mouli,
gei God gaa olo dana hulumanu dauwa gii gaa,
ga haga biga dana maalei gi togomaalia.
13 Mee ga dahi aga ana goloo dauwa daaligi dangada,
ga madagiwi ana amu maalei ulaula.
 
14 Mmada malaa gi nia hai o digau huaidu
ala e haganohonoho nadau hai huaidu i lodo nadau manawa.
Digaula e haganohonoho nadau hai ala belee haga huaidu
nia daangada, mo di halahalau dangada.
15 Gei nia hele ala ne haga togomaalia go digaula
belee hele digau ala i golo, la ga bida hele ginaadou.
16 Malaa, digaula e bida daaligi go nadau hai huaidu ala ne hai,
gei e bida haga huaidu ginaadou go nadau hagawelewele.
 
17 Au e danggee gi Dimaadua dela e hai nia mee ala e donu.
Au e daahili e hagaamu Dimaadua, dela koia e Aamua Huoloo.

*^ Taahili dela ne daahili go David i di hai o Cush, taane Benjamin

*7.9: Revelation 2.23