117
Nia daangada huogodoo gi hagaamuina Dimaadua
Goodou go nia henua llauehe huogodoo, hagaamu ina Dimaadua!
Nia daangada huogodoo, hagaamu ina a Mee!* Romans 15.11
Idimaa di aloho o Maa i gidaadou le e maaloo,
mo di manawa dahi o Maa le e waalooloo.
 
Hagaamu ina Dimaadua!

*117.1: Romans 15.11