118
Talodalo e danggee i di aali
Goodou danggee ang gi Dimaadua i Mee dela e humalia,
gei dono aloho e hana hua beelaa.* 1-Chronicles 16.34; 2-Chronicles 5.13; 7.3; Ezra 3.11; Pisalem 100.5; 106.1; 107.1; 136.1; Jeremiah 33.11
Digau Israel gi helekai boloo,
“Dono aloho e hana hua beelaa.”
Digau hai mee dabu a Dimaadua gi helekai boloo,
“Dono aloho e hana hua beelaa.”
Digau huogodoo ala e daumaha gi Dimaadua gi helekai boloo,
“Dono aloho e hana hua beelaa.”
 
Au ne gahigahi Dimaadua mai i lodo dogu haingadaa,
gei Mee gu hila mai gi di au gu hagamehede au.
Dimaadua le e madalia au, au ga hagalee madagu.
Ma di aha dela e mee di hai go tangada mai gi di au?* Hebrews 13.6
Ma go Dimaadua dela e hagamaamaa au,
au ga mmada hua gi ogu hagadaumee ala ga paagege.
Ma koia e humalia maa gidaadou ga kana hua gi Dimaadua
laa hongo tadau hagadagadagagee gi nia daangada.
Ma koia e humalia maa gidaadou ga kana hua gi Dimaadua
laa hongo tadau hagadagadagagee gi nia dagi o henuailala.
 
10 Nia hagadaumee dogologowaahee gu haganiga mai i dogu gili,
malaa, gei au gu daaligi digaula gi nia mogobuna o Dimaadua!
11 Digaula gu haganiga mai i dogu gili i nia baahi huogodoo,
malaa, gei au gu daaligi digaula gi nia mogobuna o Dimaadua!
12 Digaula gu hii mai i dogu gili gadoo be nia lamu,
malaa, digaula gu ulaula limalima guu mmade gadoo be di ahi geinga,
malaa, gei au gu daaligi digaula gi di ingoo o Yihowah!
13 Digaula gu heebagi mai maaloo dangihi,
gei au gu bagege, gei Dimaadua gu hagamaamaa au.
14 Dimaadua guu hai au gii mahi ge maaloo. Mee gu haga dagaloaha au.* Exodus 15.2; Isaiah 12.2
 
15 Goodou gi hagalongo malaa gi di lee wwolowwolo tenetene o di aali
mai i nia hale laa o nia daangada a God, dela boloo,
“Nia mogobuna mahi o Dimaadua ala ne hai di mee deenei!
16 Ma go nia mahi o Maa ala ne hai gidaadou gi aali,
nia mahi o Maa ne hai gidaadou gi aali i lodo tauwa!”
 
17 Au hagalee made, au ga mouli,
ga hagadele di hai o nia mee a Dimaadua ala ne hai.
18 Mee gu hagaduadua au gii kono, gei Mee hagalee hai au gii made.
 
19 Huge ina mai gi di au nia bontai di Hale Daumaha,
gi ulu au gi lodo e hai agu danggee gi Dimaadua!
 
20 Deenei di bontai o Dimaadua, ala hua go digau ala e donu e mee di ulu gi lodo.
21 Au e hagaamu Goe, Meenei Dimaadua, idimaa Goe dela gu longono e Goe au,
idimaa Goe dela ne hai au gi aali.
 
22 Di hadu dela ne hudu gi daha go digau hau hale bolo di balumee,
la guu hai di hadu e kaedahi e hagalabagau.* Luke 20.17; Acts 4.11; 1-Peter 2.7
23 Di mee deenei la ne hai mai baahi Dimaadua, e haga goboina mai gi gidaadou!* Matthew 21.42; Mark 12.10-11
24 Dangi nei la go di laangi o Dimaadua ne aali ai.
Gidaadou la gi tenetene mo di budu momoogo tenetene!
25 Haga dagaloaha ina gimaadou, Meenei Dimaadua, haga dagaloaha ina gimaadou!
Meenei Dimaadua, Goe gi hagamaamaa ina gimaadou gii gila humalia gimaadou!
 
26 God gi hagahumalia ina a mee dela e hanimoi i di ingoo o Dimaadua!
Gimaadou e hagaamu goodou mai i lodo di Hale Daumaha o Dimaadua.* Matthew 21.9; 23.39; Mark 11.9; Luke 13.35; 19.38; John 12.13
27 Dimaadua la go God, Mee gu humalia mai gi gidaadou.
Goodou kae ina godou manga laagau i godou lima,
daamada di budu mo di taele haganiga di gowaa dudu tigidaumaha.
 
28 Ma Kooe dela go dogu God, au e hai dagu danggee adu gi di Goe,
gei au ga hagadele do maaloo.
 
29 Goodou gi danggee ang gi Dimaadua, i Mee dela e humalia,
dono aloho e hana hua beelaa.

*118.1: 1-Chronicles 16.34; 2-Chronicles 5.13; 7.3; Ezra 3.11; Pisalem 100.5; 106.1; 107.1; 136.1; Jeremiah 33.11

*118.6: Hebrews 13.6

*118.14: Exodus 15.2; Isaiah 12.2

*118.22: Luke 20.17; Acts 4.11; 1-Peter 2.7

*118.23: Matthew 21.42; Mark 12.10-11

*118.26: Matthew 21.9; 23.39; Mark 11.9; Luke 13.35; 19.38; John 12.13