107
Di hagaamu nia humalia o Dimaadua
Danggee ang gi Dimaadua, i Mee dela e humalia,
dono aloho e waalooloo gaa hana hua beelaa!* 1-Chronicles 16.34; 2-Chronicles 5.13; 7.3; Ezra 3.11; Pisalem 100.5; 106.1; 118.1; 136.1; Jeremiah 33.11
Goodou huogodoo ala gu haga mouli go Mee,
goodou tataanga ina nia helekai hagaamu a Dimaadua aanei.
Mee ne daa mai goodou gi daha mo godou hagadaumee,
ga laha mai labelaa goodou mai i nia henua mai i daha,
mai i di bahi i dua mo dai, mo ngeia mo ngaaga.
 
Hunu daangada gu heehee hua i lodo di anggowaa, di gowaa ono ala ai,
gu de gidee ginaadou di waahale belee noho ai ginaadou.
Digaula gu hiigai ge gu hieinu, gu deai nadau hagadagadagagee ai.
Digaula gu gahigahi Dimaadua i lodo nadau haingadaa,
gei Mee gu haga dagaloaha digaula mai i nadau haingadaa.
Mee ne dagi digaula i di ala huudonu gi di waahale dela belee noho ai digaula.
Digaula e hai loo gi danggee gi Dimaadua i dono aloho dee odi,
mo nia mogobuna haga goboina a Mee ala ne hai ang gi ginaadou.
Mee e haga inu digau ala e hieinu,
ge e haangai digau ala e hiigai gi nia meegai humalia.
 
10 Hunu daangada nogo noho hua i golo
i lodo nadau manawa gee mo i lodo di bouli.
Digaula nogo duadua ge lawalawa gi nia tiini baalanga,
11 idimaa, digaula ne hai baahi gi nia haganoho di God Koia e Aamua,
gu haga balumee nia agoago a Maa.
12 Digaula gu nadau mahi ai i nia moomee haingadaa ala e hai go digaula.
Digaula e tingatinga gi lala, tangada e hagamaamaa digaula ai.
13 Gei digaula gu gahigahi Dimaadua,
gei Mee gu haga dagaloaha digaula gi daha mo nadau hagaduadua.
14 Mee gu laha mai digaula gi daha mo nadau manawa gee mo di bouli,
gu oho gi mooho nia tiini baalanga ala nogo lawalawa digaula.
15 Digaula e hai loo gi danggee ang gi Dimaadua i dono aloho dee odi
mo nia mogobuna haga goboina a Mee ala ne hai ang gi ginaadou.
16 Mee e oho gi mooho nia bontai baalanga mmee, ge e oho nia dagigoo nia bontai.
 
17 Hunu daangada gu dadaulia, ge e hagaduadua i nadau ihala,
mo nadau haihai huaidu ala nogo hai.
18 Digaula gu manauwwou huoloo i nia meegai huogodoo, gu hoohoo hua gaa mmade.
19 Gei digaula gu gahigahi Dimaadua mai i lodo nadau haingadaa,
gei Mee gu haga dagaloaha digaula gi daha mo nadau hagaduadua.
20 Mee gu hagahumalia digaula gi ana helekai,
ge e daa mai digaula gi daha mo nadau daalunga.
21 Digaula e hai loo gi danggee ang gi Dimaadua i dono aloho dee odi,
mo nia mogobuna haga goboina a Mee ala ne hai ang gi ginaadou.
22 Digaula e hai loo gi danggee ang gi Mee gi nia tigidaumaha,
mo di hagadeledele nia mee a Mee ala ne hai gi nadau daahili tenetene.
 
23 Hunu daangada guu hula i nia wagabaalii e deledele i hongo di moana,
e halahala nadau hagahumalia i hongo tai.
24 Digaula gu gidee ginaadou nia mee a Dimaadua ala e mee di hai,
nia mee haga goboina ala ne hai go Mee i di moana.
25 Mee e helekai hua, gei di madangi damana guu hai, gu haga llauehe nia beau.
26 Nia wagabaalii gu dahi aga loo gi nua gi di ahiaalangi,
guu too iha gi lala gi lodo di moana.
I lodo di madagoaa hagalliga beenei,
gei nia daangada aalaa gu nadau hagadagadagagee ai.
27 Digaula gu tingatinga ge e heehee hagainaina be digau libaliba.
Di wouwou digaula i hongo di moana la gu deai dono hadinga ai.
28 Digaula gu gahigahi Dimaadua mai i lodo nadau haingadaa,
gei Mee gu haga dagaloaha digaula mai i nadau hagaduadua.
29 Mee ne hagakila di madangi damana, gei nia beau guu noho.
30 Digaula gu manawa lamalia i di madangi dela ne kila,
gei Mee gu laha mai digaula hagahumalia
gi di gowaa dela e hiihai e hula ginai digaula.
31 Digaula e hai loo gi danggee ang gi Dimaadua i dono aloho dee odi,
mo i nia mogobuna haga goboina a Mee ala ne hai ang gi ginaadou.
32 Digaula e hai loo gi hagadeledele nia humalia o Maa
i lodo nia hagabuulinga daangada,
mo di hagaamu a Mee i mua nia dagabuli o nia dagi.
 
33 Dimaadua ne hai nia monowai uwa aga gi maangoo,
gei guu hai nia monowai lligi gi hagalee hali nia wai.
34 Mee guu hai tenua gelegele humalia gii hai tenua toolo mmade,
idimaa go nia huaidu o digau ala e noho i golo.
35 Mee guu hai di anggowaa gii hai nia monowai mmidi,
ge guu hai tenua maangoo gi uwa aga nia wai.
36 Mee guu hai digau hiigai gii noho i golo,
gei digaula guu hau di nadau waahale e noho ai ginaadou.
37 Digaula gu hai mee gi di gowaa deelaa
ge guu dogi nadau waa laagau ‘grape’ ala e huwa humalia ge e logowaahee.
38 Mee gu haga maluagina ana daangada,
gei digaula gu dogologowaahee nadau dama.
Gei mee hagalee dugu nia manu digaula gi hogoohi mai.
 
39 Di madagoaa hua o nia dama a God ala ne paagege,
gu langaadia mai i nia haingadaa mo nia hagaduadua,
40 malaa, Mee gu haga modongoohia aga dono dee hiihai
ang gi nia dagi ala ne hai ana dama gii too gi lodo di haingadaa.
Deelaa di mee a Maa ne hai digaula gi heehee hua i lodo di anggowaa,
di gowaa ono ala ai.
41 Gei Mee gu daa mai gi daha digau hagaloale mo nadau haingadaa,
guu hai nadau madahaanau gi logowaahee gadoo be nia hagabuulinga manu.
42 Digau ala e haihai nia mee donu gaa mmada gi di hai deenei ga manawa lamalia,
gei digau ala e huaidu le e noho hua deemuu.
 
43 Digau ala e kabemee gi hagamamaanadu ina nia mee aanei,
ge gi hagamamaanadu ina labelaa di aloho dee odi o Dimaadua.

*107.1: 1-Chronicles 16.34; 2-Chronicles 5.13; 7.3; Ezra 3.11; Pisalem 100.5; 106.1; 118.1; 136.1; Jeremiah 33.11