106
Di humalia o Dimaadua ang gi ana daangada
Hagaamuina Dimaadua!
Goodou danggee ang gi Dimaadua, i Mee dela e humalia,
di aloho o Maa e hana hua beelaa.* 1-Chronicles 16.34; 2-Chronicles 5.13; 7.3; Ezra 3.11; Pisalem 100.5; 107.1; 118.1; 136.1; Jeremiah 33.11
Ma koai e mee di hagamodongoohia aga
nia hagadilinga mee hagagoboina huogodoo a Mee ala ne hai?
Ma koai e mee di hagaamu a Mee e dohu?
E hagamaluagina go digau ala e daudali ana haganoho,
digau ala e hagagila aga nia mee ala e donu i nia madagoaa huogodoo.
 
Meenei Dimaadua, Goe gi langahia e Goe au
i do madagoaa ma ga hagamaamaa au daangada.
Do madagoaa ma ga haga dagaloaha digaula, haga dagaloaha ina au labelaa.
Heia au gii mmada gi di haadanga lamalia o au daangada,
gei gi tenetene au madalia di tenetene o au daangada,
i di hagamadamada haga manawa lamalia o digau ala gu hai mee ginai Goe.
 
Gimaadou gu ihala gadoo be madau damana mmaadua.
Gimaadou gu huaidu gei gu ihala huoloo.
Tadau damana mmaadua nogo i Egypt,
digi donu gi nia hegau haga goboina a God ala nogo hai,
digaula gu de langahia nia holongo e logowaahee a Mee
ala ne hagamodongoohia dono aloho i ginaadou.
Digaula gu hai baahi gi di Gowaa Aamua i tongotai di Tai Mmee.* Exodus 14.10-12
Gei Mee gu haga dagaloaha digaula gii hai be dana hagababa dela ne hai,
belee hagamodongoohia ono mahi maaloo dangihi.
Mee ne helekai hua gi di Tai Mmee, gei di maa guu bagu,
gei Mee ne lahi ana daangada laa lodo di Tai Mmee i di gowaa maangoo.* Exodus 14.21-31
10 Mee ne haga dagaloaha digaula gi daha mo digau ala e hagawelewele gi digaula.
Mee ne daa mai digaula gi daha mo nadau hagadaumee.
11 Gei nia wai gu hagamaalemu nia hagadaumee digaula,
deai tangada i digaula ne dubu i golo ai.
12 Malaa, ana daangada gu hagadonu laa nia hagababa a Maa ga daahili hagaamu a Mee.* Exodus 15.1-21
 
13 Gei digaula gu limalima hua gu de langahia nia mee a Mee ala ne hai,
gei digaula digi tali bolo e hagalongo be Mee gaa hai bolo aha.
14 Digaula gu aumidi huoloo gi nia meegai i lodo di anggowaa ga hagamada a God.
15 Malaa, gei Mee guu wanga gi digaula nia mee digaula ala ne madau,
gei Mee gu hagau mai labelaa di magi huaidu gi digaula.* Numbers 11.4-34
 
16 Di madagoaa i lodo di anggowaa,
gei digaula ne dubua gi Moses mo ang gi Aaron,
go tangada hai hegau haga madagu a Dimaadua,
17 gei henuailala gu mahaa guu holo a Dathan,
gaa danu a Abiram mo dono madahaanau.
18 Di ahi ga haneia gi hongo nia hoo digaula,
gaa dudu digau huaidu aalaa.* Numbers 16.1-35
 
19 Digaula ne hai di nadau dama kau daane goolo i Sinai,
ga daumaha gi di balu god deelaa.
20 Digaula gu koodai nia madamada o God
gi di ada di manu dela e gai nia geinga tolo.
21 Digaula gu de langahia di God dela ne haga dagaloaha ginaadou
gi ono mogobuna mahi i Egypt,
22 mo nia hagadilinga mee hagagoboina huoloo
ala ne hai go Mee i tenua o di madawaawa Ham,
mono mee hagagoboina i di Tai Mmee!
23 Di madagoaa a God ne hai bolo Ia ga daaligi ana daangada gi daha,
gei tangada hai hegau a Maa ne hilihili, go Moses,
ga duu aga ga longilongi a God bolo gi dugua dono hagawelewele
dela belee daaligi digaula gii mmade.* Exodus 32.1-14
 
24 Malaa, digaula gu hagalee hiihai e ulu i tenua humalia deelaa
i di nadau de hagadonu nia hagababa a God.
25 Digaula e noho hua i lodo nadau hale laa,
gaa hai laa nadau tamu, hagalee hagalongo gi Dimaadua.
26 Malaa, Mee guu hai dana hagamodu
bolo Ia ga daaligi digaula gii mmade i lodo di anggowaa,* Numbers 14.1-35
27 ga hagamodoho nia hagadili digaula gi baahi digau tuadimee,
gaa hai digaula gii mmade i lodo nia henua mai i daha.* Leviticus 26.33
 
28 Malaa, nia daangada a God gu daumaha gi di balu god Baal i Peor,
ge guu gai nia mee tigidaumaha ala ne tigidaumaha gi nia god ala nadau mouli ai.
29 Nia hagadilinga hai beenei digaula la guu hai a Dimaadua gi hagawelewele,
deelaa di mee ne hidi ai taumagi huaidu ne hai gi digaula.
30 Gei Phinehas ga du gi nua ga hagaduadua nia daangada ala ne hai nau mee hala,
gei di magi huaidu deelaa guu noho.
31 Tugi i di laangi deelaa gaa hana, gei di haga langalangahia o di mee
dela ne hai go Mee i di laangi deelaa le e haihai, gaa hana hua beelaa.* Numbers 25.1-13
 
32 I di monowai uwa aga i Meribah,
nia daangada guu hai a Dimaadua gi hagawelewele,
gei Moses gu haingadaa ang gi deia i di mee digaula dela ne hai.
33 Digaula guu hai a mee gi manawa gee huoloo,
dela di mee ne hidi ai iei mee ne helehelekai hua gi mua
digi noho bolo e hagabaubau.* Numbers 20.2-13
 
34 Digaula digi daaligidia gii mmade digau tuadimee,
be di hai a Dimaadua dela ne hai ang gi digaula bolo gi heia,
35 gei digaula ne hai nadau lodo gi digaula,
mo di hai nia hangaahai o di bouli ala e hai go digaula.
36 Nia daangada a God gu daumaha ang gi nia balu god,
deelaa di mee ne hidi ai gaa mmade iei digaula.* Gabunga 2.1-3; 3.5-6
37 Digaula guu wanga nadau dama daane mono dama ahina
belee hai tigidaumaha gi nia balu god o digau Canaan.* 2-Kings 17.17
38 Digaula gu daaligi gii mmade nia dama nadau huaidu ai,
nia gelegele o tenua gu haga milimilia go digau daaligi dangada gii mmade aalaa.* Numbers 35.33
39 Digaula guu hai ginaadou gi milimilia mai i nadau hai milimilia ala ne hai,
mo nadau de manawa dahi ang gi di nadau God.
 
40 Malaa, gei Dimaadua gu hagawelewele gi ana daangada,
gu de hiihai huoloo gi digaula.
41 Mee gu diiagi digaula gi lodo nia mogobuna o digau tuadimee,
nia hagadaumee digaula guu dagi digaula.
42 Nia hagadaumee digaula guu hai digaula hagahuaidu,
digaula guu noho i lala nia mogobuna digaula.
43 Nia holongo e logo a Dimaadua ne haga dagaloaha ana daangada,
gei digaula gu hilihili bolo ginaadou e hai baahi gi Mee,
gu hidi ai digaula gu mooho i nadau hai huaidu ala ne hai.
44 Malaa, Dimaadua gu hagalongo gi digaula ala ne gahigahi Ia,
gei Mee guu mmada gi di haingadaa digaula.
45 Idimaa go digaula, gei Mee gu langahia e Ia dana hagababa,
guu huli dono manawa gu hagamaamaa digaula, mai i dono aloho aamua.
46 Mee guu hai digau ala e hai hagahuaidu digaula la gi aloho i digaula.* Gabunga 2.14-18
 
47 Haga dagaloaha ina gimaadou, meenei Dimaadua go di madau God,
laha mai gimaadou gi daha mo nia henua digau tuadimee,
gei gimaadou gaa mee di danggee adu gi di Goe mo di hagaamu do ingoo dabuaahia.* 1-Chronicles 16.35-36
 
48 Hagaamu ina Dimaadua, di God o Israel!
Hagaamu ina a Mee dolomeenei gaa hana hua beelaa dono hagaodi ai!
Digau huogodoo gi helekai bolo Amen!
 
Hagaamu ina Dimaadua!
DI LIMA BEEBAA
(Pisalem 107—150)

*106.1: 1-Chronicles 16.34; 2-Chronicles 5.13; 7.3; Ezra 3.11; Pisalem 100.5; 107.1; 118.1; 136.1; Jeremiah 33.11

*106.7: Exodus 14.10-12

*106.9: Exodus 14.21-31

*106.12: Exodus 15.1-21

*106.15: Numbers 11.4-34

*106.18: Numbers 16.1-35

*106.23: Exodus 32.1-14

*106.26: Numbers 14.1-35

*106.27: Leviticus 26.33

*106.31: Numbers 25.1-13

*106.33: Numbers 20.2-13

*106.36: Gabunga 2.1-3; 3.5-6

*106.37: 2-Kings 17.17

*106.38: Numbers 35.33

*106.46: Gabunga 2.14-18

*106.47: 1-Chronicles 16.35-36