4
Peter mo John i mua digau hai gabunga aamua
Di madagoaa Peter mo John e helehelekai gi nia daangada aalaa, hunu gau hai mee dabu, tagi o digau hagaloohi di Hale Daumaha, mo hunu Sadduccee ga dau mai gi baahi meemaa. Digaula guu boo huoloo nadau lodo i nia agoago nia daangada agoago hagau dogolua aanei bolo Jesus la gu mouli aga mai i di made, idimaa, di agoago deenei e haga modongoohia bolo digau ala ne mmade la ga mouli aga labelaa. Digaula gaa kumi meemaa, gaa kili gi lodo di hale galabudi, gaa noho i golo gaa dae loo gi di luada, idimaa, di madagoaa deelaa la gu hiahi. Gei digau dogologo ne longono nnelekai aanei, la gu hagadonu. Digaula gu dogologo mai, guu tugi di lima mana (5,000).
Dono daiaa, nia dagi o digau o Jew, nia dagi mmaadua, mo digau hagadonudonu haganoho ga dagabuli gi Jerusalem. Digaula ga dagabuli ginaadou mo di tagi aamua hai mee dabu Annas, dalia Caiaphas, John, Alexander mo ginaadou nia gau o di tagi aamua hai mee dabu deelaa. Digaula ga laha mai nia daangada agoago hagau dogolua aalaa gi nadau mua, ga heeu gi meemaa, “Di mee deenei la ne hai go goolua behee? Nia hagadilinga mogobuna behee ala i gulu baahi? Di ingoo ni ooi dela e hai hegau ai goolua?”
Peter guu honu i di Hagataalunga Dabu, ga helekai gi digaula, “Digau nei, nia dagi o nia daangada huogodoo mo nia dagi mmaadua: Maa goodou e heeu mai dangi nei tegau humalia dela ne hai go gimaua gi taane mmade ono wae, ge ne hagamaaloo aga a mee behee, 10 malaa, goodou huogodoo mo digau Israel huogodoo, gi iloo bolo taane deenei e duu i godou mua dolomeenei la guu hili, gu humalia mai i di mogobuna o di ingoo o Jesus Christ, tangada o Nazareth dela ne daudau go goodou, gei God gu haga mouli aga a Mee mai i di made. 11 Deelaa go Mee e helehelekai ai di Beebaa Dabu boloo,
‘Di hadu dela ne haga balumee go digau hau hale,
la guu hai di hadu e kaedahi hagalabagau.’* Pisalem 118.22
12 “Di hagamouli le e gila mai hua i baahi o Mee modogoia. Idimaa, deenei hua di ingoo ne wanga go God gi nia daangada huogodoo i henuailala, belee haga mouli gidaadou.”
13 Digau hai gabunga aamua gu goboina huoloo i Peter mo John i di nau manawa maaloo, gei gu modongoohia ginaadou bolo meemaa hagalee dau, digi kae nau kuulu llauehe. Digaula gu iloo bolo meemaa nia daangada nogo heehee dalia a Jesus i mua. 14 Digaula nadau helekai e hai gi meemaa ai, idimaa, digaula gu gidee taane dela guu hili dono magi, e duu madalia Peter mo John i golo. 15 Digaula ga helekai gi meemaa gi ulu gi daha mo di gowaa hai gabunga aamua deelaa, ga daamada ga helehelekai i nadau mehanga, 16 ga heheeu, “Gidaadou gaa hai tadau aha gi nia daane dogolua aanei? Nia daangada huogodoo ala e noho i Jerusalem gu modongoohia bolo meemaa guu hai di nau mogobuna haga goboina deenei, gei gidaadou e deemee di haga de iloo di mogobuna meemaa ne hai. 17 Malaa, nia mee aanei e hagalee hai gi iloo digau ala i golo. Gidaadou gaa hai gi meemaa bolo guu lawa, hudee helehelekai gi nia daangada di hai o di ingoo o Jesus.”
18 Gei digaula ga gahigahi mai meemaa gi lodo, ga aago meemaa boloo, “Goolua hudee helehelekai labelaa be e agoago i di ingoo o Jesus.”
19 Gei Peter mo John ga helekai gi digaula, “Goodou haga donu ina di mee dela e donu i mua nia hadumada o God: gimaua e hagalongo adu gi goodou, be e hagalongo gi God. 20 Idimaa, gimaua hagalee lawa loo di helehelekai i mau mee ala ne mmada ginai gimaua, be ne hagalongo ginai gimaua.”
21 Di buini aamua deelaa, ga hagamaaloo aga di nadau aago meemaa, ga haga maahede meemaa. Digaula digi gida di nadau hadinga humalia belee hagaduadua meemaa, idimaa, nia daangada huogodoo gu haga hagaamu a God, i di nadau gidee ginaadou di mee dela ne hai. 22 Idimaa, taane dela ne hai ginai di mogobuna deenei la gu madua, ono ngadau la gu i baahi nua nia ngadau e mada haa.
Digau hagadonu e dalodalo bolo gi manawa maaloo
23 Meemaa gu maahede, gaa hula gi baahi nau daangada donu, ga helekai gi digaula nia mee nia dagi hai mee dabu mo nia dagi mmaadua aalaa ne hagi ang gi ginaua. 24 I di nadau longono ginaadou nia mee aanei, digaula huogodoo gu dalodalo gi nua gi God, boloo, “Meenei Tagi, Kooe ne hai di langi mo henuailala, di moana mono hagahonu huogodoo.* Exodus 20.11; Nehemiah 9.6; Pisalem 146.6 25 Di Hagataalunga Dabu gu helekai mai gi gimaadou mai dau dangada hai hegau go David, go di madau damana madua, boloo,
‘Digau tuadimee nogo hagawelewele di aha?
Gei nia daangada le e aha ala e hai nadau bilaan hagamagiaa ono hadinga ai?* Pisalem 2.1-2
26 Nia king o henuailala gu hagatogomaalia ginaadou,
gei nia dagi gu dagabuli gi di gowaa e dahi
belee hai baahi gi Dimaadua mo dana Mesaia.’
27 “E donu, Herod mo Pontius Pilate, mo digau tuadimee huogodoo, mo nia daangada o Israel huogodoo, gu dagabuli mai gi lodo di waahale deenei, gu hai baahi gi Jesus, dau dangada hai hegau dabuaahia dela ne haga menege aga Kooe guu hai di Mesaia.* Matthew 27.1-2; Mark 15.1; Luke 23.1,7-11; John 18.28-29 28 Digaula gu dagabuli gi di gowaa e dahi, belee hai nia mee huogodoo ala guu lawa dau hagatau mai i mua, mai i o mogobuna mo do manawa. 29 Meenei di madau Dagi, Goe gi modongoohia di hagahuaidu dela ne hai go digaula mai gi gimaadou; gi dumaalia mai gi gimaadou, au gau hai hegau aanei, gi helehelekai maaloo i au agoago. 30 Holohia oo lima gi daha, gi haga hili ina nia magi ge gi heia nia mogobuna haga goboina huogodoo, mai i di ingoo o dau Dangada hai hegau dabuaahia go Jesus.”
31 I di haga lawa di nadau dalodalo, gei di gowaa dela e dagabuli iei digaula gu ngalungalua. Digaula huogodoo guu honu i di Hagataalunga Dabu, ga daamada ga agoago nia helekai a God i di manawa maaloo.
Digau hagadonu e hai mee ngaadahi gi nadau goloo
32 Nia manawa mo nia hagabaubau o digau huogodoo ala ne hagadonu, guu hai hua be di mee e dahi. Tangada e helekai bolo ana goloo la nia mee ni aana ai. Gei digaula huogodoo gu hai mee ngaadahi gi nia mee huogodoo.* Acts 2.44-45 33 I nia mogobuna maaloo, digau agoago hagau gu haga modongoohia di hai o di mouli aga o Tagi Jesus, gei God gu haga maluagina digaula. 34 Deai tangada ne haingadaa i dahi mee ai, idimaa, digau ala e hai mee gi nia gowaa mono hale, la guu hui gi daha nia maa, gu gaamai nia bahihadu o nia goloo ala ne hui, 35 gaa wanga gi digau agoago hagau. Malaa, nia bahihadu aalaa, la guu duwwe ngaadahi gii tau gi di hagaloale o tangada.
36 Malaa, deelaa di hai a Joseph ne hai. Mee tangada Levi ne haanau i Cyprus, dela e haga ingoo go digau agoago hagau bolo Barnabas (dono hadinga bolo “Tangada Hagamaaloo aga”). 37 Mee guu hui dana gowaa, gu gaamai di hui di gowaa gi digau agoago hagau.

*4.11: Pisalem 118.22

*4.24: Exodus 20.11; Nehemiah 9.6; Pisalem 146.6

*4.25: Pisalem 2.1-2

*4.27: Matthew 27.1-2; Mark 15.1; Luke 23.1,7-11; John 18.28-29

*4.32: Acts 2.44-45