146
Hagaamuina Dimaadua go tadau Dangada Hagamouli
Goodou gi hagaamuina Dimaadua!
Dogu hagataalunga nei, hagaamuina Dimaadua!
Au ga hagahagaamu a God i di waalooloo o dogu mouli,
gei au ga daahili ang gi dogu God i di waalooloo o dogu mouli.
 
Goodou hudee hagadagadagagee gi digau aamua i henuailala,
be tei dangada hua dela e deemee di haga dagaloaha goodou.
Idimaa, digaula gaa mmade gei digaula guu hai hua nia gelegele,
gei nadau mee ala bolo gi heia hogi, gu hagaodi i di laangi hua deelaa.
 
E maluagina go tangada dela ma ga hagamaamaa go di God o Jacob.
E maluagina go tangada dela e hagadagadagagee gi Dimaadua dela go dono God,
dela ne hai di langi mo henuailala mo di moana mo nadau hagahonu huogodoo.
Mee e haga gila aga ana hagababa i nia madagoaa huogodoo.* Acts 4.24; 14.15
Mee e haga gila aga nia donu o digau huogodoo
ala guu noho i lala di hagaduadua, gei e haangai digau huogodoo ala gu hiigai.
 
Dimaadua e haga dagaloaha digau ala guu noho i lodo di lawalawa,
gei e huge nia golomada o digau ala gu dee gida.
Mee e haga mahi aga digau huogodoo ala gu delouaa.
Gei mee hogi e aloho i digau ala e donu.
Mee e madamada humalia i digau mai daha
ala e noho gainga i lodo tadau henua,
gei Mee e hagamaamaa nia ahina ala guu mmade nadau lodo
mo nia dama ala guu mmade nadau maadua,
gei e hagahuaidu nia hagatataele o digau huaidu.
 
10 Dimaadua la go di King gaa hana hua beelaa!
Zion, doo God dela gaa dagi gaa hana hua beelaa!
 
Hagaamuina Dimaadua!

*146.6: Acts 4.24; 14.15