23
Jesus e helekai hagalliga i digau haga donudonu haganoho mo nia Pharisee
(Mark 12.38-39; Luke 11.43-46; Luke 20.45-46)
Jesus ga helekai gi digau dogologo mo ana dama agoago, “Digau haga donudonu haganoho mono Pharisee e mogobuna di haga donudonu Nnaganoho Moses. Goodou e hai loo gi hagalongo, gi hagagila aga ina nadau agoago. Gei goodou hudee hagagila aga ina nadau hangaahai, idimaa, digaula hagalee daudali nadau mee ala e agoago ai. Digaula e hagabudu nia mee daamaha di aamo ga lawalawa gi hongo nia bakau o nia daangada, gei digaula hagalee loo e haga ngalua di madaalima hua e dahi e hagamaamaa digaula, e aamo nia mee daamaha aalaa. Digaula e hai nia mee huogodoo bolo gii mmada ginai nia daangada. Digaula e ulu nia tuu gahu lloo madamada ge palaha e tai gi nadau huaidina ala e hihi ginai nia helekai di Beebaa Dabu, e nnoo gi nadau lae mono lima, gei e hai gi llauehaa ge gi palaha huoloo nia labalaba o nadau gahu.* Matthew 6.1; Numbers 15.38; Deuteronomy 6.8 Digaula e hiihai e noho i nia lohongo mugi mua i teebele hagamiami, gei e noho i nia lohongo o digau aamua i lodo nia synagogee. Digaula e hiihai bolo nia daangada gi hagalabagau ina ginaadou i lodo nia gowaa huihui mee, gei gi gahia ginaadou bolo ‘Tangada Agoago.’ Goodou hudee hai bolo nia daangada la gi gahia goodou bolo ‘Tangada Agoago’, idimaa, goodou di godou Dangada Agoago hua e dahi, goodou guu hai tagahaanau e dahi. Goodou hudee gahia dahi dangada i henuailala bolo ‘Tamana’, idimaa, di godou Damana hua e dahi dela e noho i di langi. 10 Goodou gi hudee hiihai bolo nia daangada gi gahia goodou bolo nia ‘Dagi’, idimaa, di godou Dagi dela hua e dahi go di Mesaia. 11 Tangada dela koia e aamua i godou lodo, la go mee dela go di godou dangada hai hegau.* Matthew 20.26-27; Mark 9.35; 10.43-44; Luke 22.26 12 Idimaa, tangada dela gaa bida hagalaamua ia, geia gaa hai tangada i muli loo, gei tangada dela ga dugu eia gi lala loo, geia gaa hai tangada aamua.* Luke 14.11; 18.14
Jesus e haga halauwa nnegau ngudu golomada
(Mark 12.40; Luke 11.39-42,44,52; 20.47)
13 “E huaidu adu gi goodou digau haga donudonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou guu tai di bontai Teenua King o God di Langi gi nia daangada, gei goodou hagalee e ulu ai, ge hagalee dumaalia gi nia daangada ala e hagamahi bolo ginaadou e ulu i Teenua deelaa.
14 [“E huaidu adu gi goodou digau haga donudonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou e daa nia hale nia ahina guu mmade nadau lodo, gei e hai godou dalodalo gii lloo. Malaa e donu, goodou e hai loo gii kae di hagaduadua damana i godou hai huaidu beenei.]
15 “E huaidu adu gi goodou digau haga donudonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou e deledele i hongo di moana, e hula gi nia madagowaa e logo i henuailala, belee huli nia daangada gi daudali goodou. Maa gaa hai beenei, gei goodou ne hai digaula gi ulu gi lodo di ahi dee odi holongo lua gi godou nua.
16 “E huaidu adu gi goodou nia dagi deegida! Goodou e agoago bolo maa tangada ga hagamodu ang gi di Hale Daumaha, la hagalee lawalawa go dana hagamodu ne hai. Gei tangada ma ga hagamodu gi nia goolo ala i lodo di Hale Daumaha, deelaa tangada e lawalawa go dana hagamodu. 17 Goodou nia daangada deegida ge dadaulia! Dehee di mee e mada hagalabagau: go nia goolo, be go di Hale Daumaha dela e hai nia goolo gii dabu? 18 Goodou e agoago labelaa boloo, ‘Maa tangada ga hagamodu gi di gowaa hai tigidaumaha, la hagalee e lawalawa go dana hagamodu. Gei tangada ma ga hagamodu gi di mee dela i hongo di gowaa tigidaumaha, deelaa tangada e lawalawa go dana hagamodu dela ne hai.’ 19 Goodou e dee gida huoloo! Dehee di mee e hagalabagau: go di mee dela e hai tigidaumaha, be go di gowaa hai tigidaumaha dela e hai tigidaumaha gii dabu? 20 Malaa, tangada ga hagamodu ang gi di gowaa hai tigidaumaha, la ne hagamodu ang gi di gowaa tigidaumaha mono mee huogodoo ala i nonua. 21 Gei tangada ma ga hagamodu gi di Hale Daumaha, la ne hai dana hagamodudahi gi di Hale Daumaha mo God dela e noho i no lodo. 22 Gei tangada ma ga hagamodu gi di langi, la ne hagamodu ang gi di lohongo king o God, mo Mee dela e noho i no nua.* Isaiah 66.1; Matthew 5.34
23 “E huaidu adu gi goodou go digau haga donudonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada e tigidaumaha ang gi God dahi baahi e madangaholu o godou goloo, haga puni ang gi nia mee hai suub, go nia ‘mint’, ‘dill’, mo ‘cumin’, gei goodou hagalee hagamadabouli e hagalongo gi nia agoago hagalabagau o nia haganoho aanei: tonu, aloho, mo manawa dahi. Aanei e hai loo gi haga kila aga i daha mo nia mee ala i golo!* Leviticus 27.30 24 Nia dagi deegida go goodou! Goodou e daa gi daha di lamu dela i lodo godou wai inuinu, gei goodou e holo di manu ‘camel’!
25 “E huaidu adu gi goodou go digau haga donudonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou e haga madammaa di gili godou ibu mono pileedi, gei i lodo e honu i nia goloo gaiaa, ge ne hagagailaa ginai! 26 Goodou go nia Pharisee deegida! Tono ina i lodo i mua, gei i tua la ga madammaa!
27 “E huaidu adu gi goodou go digau haga donudonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou e hai be taalunga ne tono ga humalia dono gili, gei e honu i nia iwi dangada made mo nia hagadilinga bilau.* Acts 23.3 28 E hai gadoo beenei, i mua nia daangada goodou e humalia, gei godou lodo e honu haihai huaidu mo nia haga magiaa.
Jesus e haga modongoohia di hai o nadau hagaduadua
(Luke 11.47-51)
29 “E huaidu adu gi goodou go digau haga donudonu haganoho mono Pharisee! Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou e hai nia daalunga o nia soukohp gi humalia, gei e humu nia daalunga digau hai hegau donu. 30 Gei goodou e helekai bolo maa goodou ne mouli i di madagoaa o godou maadua mmaadua, gei goodou digi dau gi digau ala ne daaligi nia soukohp. 31 Malaa, goodou guu bida haga modongoohia aga, bolo goodou digau ni di hagadili dela ne daaligi nia soukohp. 32 Malaa, goodou dudagia di moomee o godou maadua mmaadua ne hai! 33 Goodou la nia gihaa ge nia dama ni digaula. Goodou e mee di llele gi daha behee mo di gowaa hagaduadua?* Matthew 3.7; 12.34; Luke 3.7 34 Goodou gi iloo, bolo Au ga hagau adu agu soukohp, gau kabemee mono gau agoago. Hunu gau i digaula ga daaligi go goodou, ga daudau, ga haga mamaawa i lodo nia synagogee, ge ga waluwalu i lodo nia waahale. 35 Di hagaduadua o di haga hali nia dodo o digau nadau ihala ai, la gaa dau adu gi goodou, daamada mai Abel gaa dae gi Zechariah, tama ni Berekiah, taane dela ne daaligi go goodou i mehanga di Hale Daumaha mo di gowaa hai tigidaumaha.* Genesis 4.8; 2-Chronicles 24.20-21 36 Au e hagi adu gi goodou di tonu bolo nia hagaduadua o nia mee huaidu aanei huogodoo gaa dau ang gi nia daangada dolomeenei!
Di aloho Jesus i Jerusalem
(Luke 13.34-35)
37 “Jerusalem, Jerusalem! Goe e daaligi nia soukohp, ge e dilidili digau kae hegau a God ala ne hagau adu! Holongo e hia Au nogo hiihai belee bulubulu mai au daangada huogodoo, gadoo be teduu ahina dela e bulubulu ana dama gudugudu gi lala ono bakau, gei goe digi dumaalia mai. 38 Gei di Hale Daumaha la ga diiagi go ono daangada.* Jeremiah 22.5 39 Au e hagi adu bolo daamada dangi nei, goodou ga de gidee Au, gaa dae loo gi goodou ga helekai boloo, ‘God gi hagahumalia ina a Mee dela e hanimoi i di ingoo o Dimaadua.’ ”* Pisalem 118.26

*23.5: Matthew 6.1; Numbers 15.38; Deuteronomy 6.8

*23.11: Matthew 20.26-27; Mark 9.35; 10.43-44; Luke 22.26

*23.12: Luke 14.11; 18.14

*23.22: Isaiah 66.1; Matthew 5.34

*23.23: Leviticus 27.30

*23.27: Acts 23.3

*23.33: Matthew 3.7; 12.34; Luke 3.7

*23.35: Genesis 4.8; 2-Chronicles 24.20-21

*23.38: Jeremiah 22.5

*23.39: Pisalem 118.26