Pohnpeian Bible with Apocrypha

Kisen Likou En Seremaia