2
Eot Moul Ac Mutanfahl Mutal
Ke ma inge kowos in sisla liki kowos kain in ma koluk nukewa; tia sifil kikiap, ku kaskas wosounkas, ku sok, ku kas in akkolukye sie sin sie. Kowos in oana tulik tufahna isusla, malu pacl nukewa nu ke sronin titi mutal lun Ngun, tuh ke kowos nim kowos in kapak ac moulla. Oana ke Ma Simusla uh fahk, “Kowos sifacna konauk woiyen kulang lun Leum God.” Psa 34:8
Kowos in fahsr nu yurin Leum, eot moul su mwet uh pilesrala, a God El sulela ac aksaokye. Kowos in fahsru oana eot moul, ac lela in orekmakinyuk kowos in musaela tempul lun ngun, yen ma kowos ac fah kulansap oana mwet tol mutal in sang mwe kisa su mwe akinsewowoye God, ac akkalemyeyuk nu suwos sin ngun lal ke Jesus Christ. Tuh Ma Simusla uh fahk,
“Liye, nga sulela sie eot saok,
Su nga ac filiya tuh in eot in sruwasrik in Zion;
Ac kutena mwet su lulalfongi ke el, ac fah tiana auli.” Isa 28:16
Eot se inge yohk sripa nu suwos su lulalfongi; a nu selos su tia lulalfongi:
“Eot se su mwet musa sisla mu wangin sripa
Ekla pa yohk sripa oemeet uh.” Psa 118:22
Ac sie pac Ma Simusla uh fahk,
“Pa inge eot se ma ac oru mwet uh in tukulkul,
Eot se ma ac oru elos in ikori.”
Elos tukulkul mweyen elos tia lulalfongi ke kas sin God me; ma inge fal nu ke oakwuk lun God kaclos. Isa 8:14–15
Tuh kowos pa mutanfahl se ma suleyukla, mwet tol lun Tokosra, sie mutanfahl mutal, mwet lun God sifacna, suleyukla in sulkakin orekma wo lun God, su pangonkowosme liki lohsr nu ke kalem wolana lal. Exo 19:5–6; Isa 43:20; Exo 19:5; Dut 4:20; 7:6; 14:2; Tit 2:14; Isa 43:21; Isa 9:2 10 Meet kowos tuh tia mwet lun God, a inge kowos mwet lal. Meet kowos tia etu ke pakoten lun God, a inge kowos eis tari pakoten lal. Hos 2:23
Mwet Kohs Lun God
11 Mwet kawuk luk, su moul oana mwet sac ac mwet fufahsryesr fin faclu, nga kwafe tuh kowos in sisla ma koluk su monuwos kena nu kac, su mweun lain moul in ngun. 12 Ouiyen moul lowos inmasrlon mwet selulalfongi uh enenu in arulana wo, elos fin mau akkolukye kowos ac fahk mu kowos mwet orekma koluk, elos ac akilen orekma wo lowos uh, ac kaksakin God ke Len se El ac tuku uh.
13 Ke sripen Leum, kowos in akos mwet kol nukewa fin faclu — nu sin Tokosra Fulat, tuh el fulat oemeet, 14 ac nu sin governor uh, su srisrngiyuk sin Tokosra Fulat tuh elos in kalyei mwet orekma koluk, ac kaksakin mwet orekma wo. 15 Tuh God El lungse kowos in tulokinya sramsram lalfon lun mwet nikin, ke orekma wo lowos. 16 Kowos in moul oana mwet sukosok, tusruktu nimet orekmakin sukosok lowos in afinya kutena ma koluk, a kowos in moul oana mwet kohs lun God. 17 Kowos in sunakin mwet nukewa, ac lungse mwet lulalfongi wiowos, ac akfulatye God, ac sunakin Tokosra Fulat.
Keok Lun Christ, Sie Mwe Srikasrak Nu Sesr
18 Kowos mwet kulansap, kowos in akos mwet kacto lowos an, ac arulana akfulatyalos — tia nu selos na su kulang ac nunak wo keiwos, a nu selos pac su kou. 19 Kowos fin mutangla ngal lun mwe keok su tia fal in orek nu suwos, mweyen kowos akilen lah pa inge ma lungse lun God nu suwos, ma inge ac mwe insewowo nu suwos. 20 Tuh mwe mea in kaksakinyuk kom, kom fin muteng ke anwuk ma orek nu sum ke sripen kom orala sie ma koluk? A kom fin muteng mwe keok su orek nu sum ke kom oru ma wo, God El ac fah akinsewowoye kom. 21 Pa inge ma God El pangon kowos nu kac, tuh Christ sifacna el tuh keok keiwos ac oakiya sie mwe srikasrak nu suwos tuh kowos fah fahsr in falkal. 22 Wangin ma koluk el orala, ac wangin kas kikiap lohngyuk sel. Isa 53:9 23 Ke mwet uh fahk kas in akkolukyal, el tia topkolos ke kas koluk; ke el keok, el tia fahk kutena kas in aksangeng, a el eisalang nu sin God, El su nununku suwohs. Isa 53:7 24 Christ el sifacna usla ma koluk lasr in manol nu fin sakseng, tuh kut in wi ma koluk lasr uh misa ac moulkin moul suwoswos. Kowos kwela ke sripen kinet kacl. 2:24–25; Isa 53:5–6 25 Kowos tuh oana sheep su tuhlac, tusruktu inge folokinyukme kowos tuh kowos in fahsr tukun Mwet Shepherd, su karingin ngunuwos.

2:3 Psa 34:8

2:6 Isa 28:16

2:7 Psa 118:22

2:8 Isa 8:14–15

2:9 Exo 19:5–6; Isa 43:20; Exo 19:5; Dut 4:20; 7:6; 14:2; Tit 2:14; Isa 43:21; Isa 9:2

2:10 Hos 2:23

2:22 Isa 53:9

2:23 Isa 53:7

2:24 2:24–25; Isa 53:5–6