EZEKIEL
Tukakinyen Book In EZEKIEL
Mwet palu Ezekiel el sie sin mwet sruoh in Babylon meet liki musalla lun acn Jerusalem ke 586 meet liki Christ. Sramsram lal inge ma nu sin mwet Jew su muta in sruoh in acn Babylonia, ac oayapa nu selos su srakna muta Jerusalem. Book in Ezekiel oasr ip yohk onkosr kac: (1) God El pangnol Ezekiel elan sie mwet palu. (2) Kas in sensenkakin mwet uh nu ke nununku lun God nu selos, oayapa ke musalla ac kunausyukla lun acn Jerusalem. (3) Kas in nununku lun Leum God nu sin mutanfahl saya su akkeokye mwet lal ac kololosla nu ke inkanek tafongla. (4) Kas in akwoya nu sin mwet Israel tukun musalla lun Jerusalem, ac wulela ke sie pacl wo su ac fah tuku. (5) Kas in palu lainul Gog. (6) Aruruma lal Ezekiel ke sifil musaiyukyak Tempul, ac sifil tuyak lun mutunfacl selos.
Ezekiel el sie mwet na yohk lulalfongi la, ac el mwet na sa in nunkala mau wo. Pukanten ma el liye sikyak ke aruruma, ac pus pac mwe akul el orala kacl sifacna in fahkak ma ac fah sikyak. Ezekiel el aketeya lah yohk sripa mwet uh in aksasuye insialos ac ngunalos, ac el akkalemye lah ma koluk lun kais sie mwet, ma lal sifacna. El oayapa fahkak finsrak lal nu ke moul sasu lun mutunfacl sac nufon. Ke sripen Ezekiel el oayapa sie mwet tol, yohk nunak lal ke Tempul, ac ke mwet uh enenu na in moulkin moul mutal.
Takla Lun Koanon Book Se Inge
Pang lun God nu sel Ezekiel 1:13:27
Kas ke musalla lun Jerusalem 4:1—24:27
Nununku lun God nu sin kais sie mutunfacl 25:1—32:32
Wulela lun God nu sin mwet lal 33:1—37:28
Kas in palu lainul Gog 38:1—39:29
Sie aruruma ke Tempul sasu ac facl sasu 40:1—48:35
ARURUMA SE MEET LAL EZEKIEL KE GOD
1
(1:1—7:27)
Tron Lun God
Ke len aklimekosr in malem akakosr in yac aktolngoul, nga Ezekiel, sie mwet tol, wen natul Buzi, wi mwet Jew ma sruoh su muta sisken Infacl Chebar in acn Babylonia. Kusrao ikakla ac nga liye sie aruruma ke God. Fwack 19:11 (Yac aklimekosrla tukun utukla Tokosra Jehoiachin nu ke sruoh.) 2 Tok 24:10–16; 2 Chr 36:9–10 Ingo, sisken Infacl Chebar in acn Babylonia, nga tuh lohng ke LEUM GOD El kaskas nu sik, ac nga pulakin ku lal oan fuk.
Nga ngetak ac liye sie fohru tuku epang me. Sarom uh sarmelik liki sie pukunyeng lulap, ac yen nukewa rauneak arulana saromrom. Yen ma sarom uh sarmelik we, oasr sie ma saromrom oana osra bronze. Infulwen paka sac nga liye ma orekla akosr su moul, su oana luman mwet, Fwack 4:6 tusruktu kais sie selos oasr muta akosr ac posohksok akosr. Nialos suwohs, ac falkalos oana falken cow mukul uh, su saromrom oana bronze aksaromromyeyukla. Sayen muta akosr ac posohksok akosr, oasr pac kais sie poun mwet ye posohksok kaclos. Kais sie ma moul inge elos foralik ac asroelik luo sin posohksok kaclos in akupasrila orala maspang se. Ke elos ac mukuila elos ac tukeni mukuiyak, a manolos tiana forla.
10 Kais sie ma moul akosr inge oasr muta akosr kac su tiana oana sie: mutun mwet se nget nu meet, mutun lion nget nu layot, mutun cow mukul nget nu lasa, ac mutun eagle nget nu tok. Ezk 10:14 11 Luo posohksok ke kais sie ma moul inge asrosrelik in apusralila nu ke ma soko siska lac lac, ac posohksol lula elos sang afinya manolos. 12 Kais soko ma moul inge nget nu ke eng akosr lun faclu, ouinge u sac ku in fahsr nu yen nukewa, ac tia enenu in forla.
13 Inmasrlon ma moul inge oasr ma se oana sukan sul soko su mukuiwot mukuime pacl nukewa, ac e kac uh ngutyak, pusrukla sarom. Fwack 4:5 14 Ma moul inge yuwot yume, wi na mui lun sarom uh.
15 Ke nga ngetang nu ke ma orekla moul akosr inge, nga liyauk wheel akosr pusralla infohk uh, kais sie wheel oan sisken kais soko selos. 1:15–21; Ezk 10:9–13 16 Wheel inge kewa oana sie — kais sie selos saromrom oana luman wek saok uh, ac kais sie wheel oasr pac sie wheel pitukelik loac. 17 Ouinge wheel uh ku in mukui nu ke eng akosr inge kewa. 18 Sisken acn raun ke wheel inge nwanala ke atronmuta. Fwack 4:8 19 Pacl nukewa ma moul inge ac mukuila, na wheel inge ac mukuiyak pac, ac ma moul inge fin sohkak liki faclu, na wheel inge ac wi pac sohkak. 20 Ma moul inge som nu yen nukewa elos lungse som nu we, ac wheel inge ac wi pacna, mweyen ma moul uh pa leum faclos. 21 Ouinge pacl nukewa ma moul inge mukuila ku tui ku sohkak nu yen engyeng uh, na wheel inge ac oru oapana.
22 Lucng liki sifen ma moul inge, oasr sie ma raun oana luman sie pol lulap oankiyuki, orekla ke crystal na saromrom. Fwack 4:6 23 Ma moul inge tu ye ma raun sac, ac kais sie selos asroela luo sin posohksok lal ah nu ke ma moul ma tu siskal kewa. Posohksok luo ngia el sang afinya manol. 24 Ke pacl elos sohksok, nga lohng pusren posohksok lalos uh oana ngirngir lun noa tok uh, ku oana pusren un mwet mweun lulap, ku oana pusren God Kulana. Ac ke pacl elos ac tui tila sohk, elos ac orani posohksok lalos, Fwack 1:4–15; 19:6 25 tusruktu srakna oasr pusra se tuku lucng liki ma raun se fin sifalos.
26 Lucng liki ma raun sac oasr ma se oan we oana luman tron se orekla ke eot sapphire, ac oasr sie ma su muta fin tron sac su oana luman mwet se. Ezk 10:1; Fwack 4:2–3 27 Infulwalyak nu lucng oana bronze saromrom infulwen sie e, ac infulwali nu ten oana luman firirrir lun e uh. Acn nukewa rauneak arulana kalem, Ezk 8:2 28 ac tuhn nukewa ke lelakem uh oasr kac. Kalem se inge, su arulana saromrom, akkalemye lah LEUM GOD El oasr we.
Ke nga liye ma se inge, nga putati ac oankiyuki infohk uh. Na nga lohng pusra se kaskas.

1:1 Fwack 19:11

1:2 2 Tok 24:10–16; 2 Chr 36:9–10

1:5 Fwack 4:6

1:10 Ezk 10:14

1:13 Fwack 4:5

1:15 1:15–21; Ezk 10:9–13

1:18 Fwack 4:8

1:22 Fwack 4:6

1:24 Fwack 1:4–15; 19:6

1:26 Ezk 10:1; Fwack 4:2–3

1:27 Ezk 8:2