KOULEN MWAHNAKAPW SILIMENO
Oaralap en Pwuhk wet
En Asaraia eh Kapakap oh Koulen Mwahnakapw Silimeno iei ehu ire kesempwal me kapatapatohng Pwuken Daniel ni mahsen en Krihs. Ire pwukat mi nanpwungen 3.23 oh 3.24 en Pwuken Daniel kasalehda kapakap en Asaraia oh koulen mwahnakapw silimeno mwurin Nanmwarki Nepukadnesar eh keseiraillong nan uhmw mwehl ehu.
Audepe ni Oaralap
En Asaraia eh kapakap 1-22
Koasoiepen uhmw mwehlo 23-27
Koulen mwahnakapw silimeno 28-68
1
En Asaraia Eh Kapakap
Mwahnakapw silimeno, Ananaia, Misael, oh Asaraiaa ANANAIA, MISAEL, ASARAIA: Mwar pwukat iei uhdahn mwaren Sadrak, Mesak, oh Apedneko. (Tehk Dan. 1.6-7.) eri tapihada alialuseli nan kisinieio, wiewia koulen kaping ong Koht, oh kapikapinga nin duwen Kaun lapalap. Dan. 3.23.
Asaraia eri uhdi nan kisinieio oh kapakap ni ngihl laud ni duwe met: “Maing at Kaun, Koht en at pahpa kahlap ako, se kin kapinga oh pwongih komwi; mwaromwi en waunla kohkohlahte. Komwi ketin wiahiongkitehr dahme se warohng ale. Mehkoaros me komwi kin ketin wiahiong kiht me pwung ahnsou koaros, oh ni omwi kin ketin kadeingkitada, komwi kin ketin sapwellimaniki pwuhng pahrek ahnsou koaros. Komwi me pwung ni omwi ketikidohng kahpwal pohn Serusalem, kahnimw sarawien at pahpa kahlap ako. Se warohng ale lokolok pwuko pwehki dipat akan. Se sapeikiong komwi, se sohpeisang komwi, oh se dipikidahr dihp koaros. Se sohte kapwaiada mehkan me komwi ketin koasoanediong kiht se en wia. Ma se peikiong sapwellimomwi kosonned kan, se pahn paiamwahula, ahpw met se warohng ale kadeik oh lokolok me komwi ketikidohng kiht. Komwi ketin mweidala se en lohdi pahn manaman en aramas suwed kan, me lemei, oh imwintihti kahngohdi kei—pahn manaman en nanmwarki men me keieu suwed nin sampah. 10 Eri met, kiht koaros me kin patohwan pwongih komwi, se mwamwahllahr; se inenen nameneklahr oh solahr kak lokaia.
11 “Se patohwan peki komwi en dehr likidmelieikitala kohkohlahte pwehki mwaromwi sarawi, komwi dehr pil ketin kauwehla sapwellimomwi inou. 12 Komwi dehr pil ketin katokihedi sapwellimomwi kupwurkalahngan ong kiht. Komwi ketin kapwaiada sapwellimomwi inou ong Eipraam, me komwi ketin poakohng, ong Aisek, sapwellimomwi ladu, oh ong Seikop, semen sapwellimomwi aramas en Israel kan. 13 Komwi ketin inoukihong irail me komwi pahn kahngederehla kadaudokarail kan rasehng usu kan pahnlahng de pihk en ni oaroahr kan. 14 Ahpw met, Maing at Kaun, se patohwan malaulausangehr tohn wehi koaros; wasa koaros me se mihmi ie, se kin namenek pwehki dipat akan. 15 Solahr at nanmwarki, solahr at tungoal soukohp, solahr at kaun emen. Solahr at tungoal Tehnpas Sarawi, wasa se kak wia ie at tungoal meirong isihs kan, de patohwanda ie at tungoal kisakis kan, at meirong teikan, de warpwohmwahu kan; solahr wasa me se pahn wia ie at tungoal meirong kan oh ale sapwellimomwi kupwurkalahngan. 16 Eri, se patohdo pahn kupwuromwi ni at koluhlahr oh wiliakapwalahr nan kapehdet ni mehlel, oh pekipeki komwi en kupwurei kiht duwehte ma se patohwandahng komwi meirong isihs en sihpw wol kei oh kouwol kei oh sihmpwul wih tohto. 17 Komwi ketin kupwure at koluhlahr me iei at meirong ong komwi rahnwet, pwe se en kak peikiong komwi nan at mohngiong unsek. Sohte emen me likih komwi pahn nsensuwedla. 18-19 Eri, met se inoukidahr nan kapehdet unsek me se pahn peikiong komwi, pwongih komwi, oh kapakap ong komwi. Komwi ketin kupwurkalahngan ong kiht oh kupwurei kiht, oh dehr mweidohng se en namenekla. 20 Maing at Kaun, komwi ketin kapitkinkitala ehu sapwellimomwi wiewia kapwuriamwei kan; komwi ketin kawauwihala mwaromwi.
21 “Komwi ketin kasarowehdi oh kanamenekihala irail koaros me wiakauwehla sapwellimomwi ladu kan. Komwi ketikihsang ar kehl oh manaman oh kauwehla ar kehlail. 22 Re en esehla me komwihte me Kaun-o oh Koht me komwi kin ketin kakaun sampah pwon ni roson lapalap.”
23 Eri, Sapwellimen nanmwarki ladu ko me kesehlong ohl silimeno nan kisinieio ahpw sasaunki kisinieio soangen oil ehu, tahr, tuwi, oh dihpw meng. 24 Uwen ile en mpwulen kisinieio mihmi ni piht isihsek limau 25 oh e pil kamwasikehla mehn Papilonia ko me kesikesihnen limwah. 26 Tohnleng en Koht men ahpw ketidihdo nan kisinieio wasa me mwahnakapw silimeno wie kesikesihnen ieo. E sikenla mpwulen kisinieio Dop. 5.4. 27 oh kisinieng lemwulemwur ahpw lel irail, oh kisinieio sohte sair ohl ako de pil kauweirailla.
Koulen Mwahnakapw Silimeno
28 Ohl silimeno ahpw tapihada wia koulen kaping pwoatet ong Koht nindokon ar mihmi nan kisinieio:
 
29 “Maing at Kaun, Koht en at pahpa kahlap ako, se patohwan kapinga komwi.
30 Sapwellimomwi mwar lingan oh sarawi
en waunla oh lemmwin kohkohlahte.
31 Koul kan en kin wiewiawi ong mwaromwi lingan kohkohlahte
oh kapingpen omwi ketiket reht en wiawi nan tehnpas
32 me komwi kin ketiket ie, nan mwoalomwi pohn kerup kan
oh mahsendidohng nan wasahn me melahr akan.
Wahupomwi oh kapingpomwi en wiewiawi kohkohlahte.
33 Kaping en wiawi ong komwi ni omwi ketiket nan mwoalen sapwellimomwi wehi.
Koul kan en kin wiawi ong mwaromwi lingan kohkohlahte.
34 Kaping en wiawi ong komwi pohn pweleng en nanleng kan.
Koul kan en kin wiawi ong mwaromwi lingan kohkohlahte.
 
35 “Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail koaros me wiepen nin limen Kaun-o;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
36 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail pahnlahng kan;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
37 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail sapwellimen Kaun-o tohnleng kan koaros;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
38 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail pihl kan koaros me mi pohnangin pahnlahng;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
39 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail me manaman koaros en nanleng;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
40 Kumwa kapinga Kaun-o, kumwa ketipin oh maram;
kumwa koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
41 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail usu kan en nanleng;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
42 Kumwa kapinga Kaun-o, kumwa keteu oh pwoaik;
kumwa koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
43 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail kisinieng kan;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
44 Kumwa kapinga Kaun-o, kumwa kisiniei oh karakar;
kumwa koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
45 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail ahnsoun kopou laud oh karakar laud kan;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
46 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail pwoaik kan oh sinoh kan;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
47 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail pwohng kan oh rahn akan;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
48 Kumwa kapinga Kaun-o, kumwa marain en rahn oh rotorot;
kumwa koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
49 Kumwa kapinga Kaun-o, kumwa aihs oh kopou;
kumwa koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
50 Kumwa kapinga Kaun-o, kumwa aihs oh sinoh;
kumwa koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
51 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail lioal oh depwek en melimel kan;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
 
52 “Kapinga Kaun-o, kowe sampah;
koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
53 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail nahna kan oh dohl kan;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
54 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail koaros me kin wosada;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
55 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail leh kan oh pillap akan;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
56 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail utuhn pihl kan;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
57 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail roahs kan oh audepen nan madau kan;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
58 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail menpihr kan koaros;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
59 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail kou kan koaros oh mahn lawalo koaros;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
 
60 “Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail tohn sampah koaros;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
61 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail mehn Israel kan;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
62 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail sapwellimen Kaun-o samworo kan.
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
63 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail sapwellimen Kaun-o ladu kan;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
64 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail aramas loalopwoat kan koaros;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
65 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail koaros me sarawi oh mpahi;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
66 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail Ananaia, Asaraia, oh Misael;
kumwail koulkihong koulen kaping oh wauneki kohkohlahte.
E ketin kapitkitailsang nan wasahn me melahr akan
oh doareikitailsang pahn manaman en mehla.
E ketikinkitailieisang nan uhmw mwehlo
oh doareikitailsang nan kisinieio.
67 Kumwail kapingkalahngan ong Kaun-o, pwe ih me ketin kupwur mwahu
oh sapwellime kalahngan kin poatopoat.
68 Kumwail kapinga Kaun-o, kumwail koaros me kin pwongih;
kumwail kapinga Koht en koht akan oh kapingkalahngan ong ih,
pwe sapwellime kalahngan me poatopoat.”

a1:1: ANANAIA, MISAEL, ASARAIA: Mwar pwukat iei uhdahn mwaren Sadrak, Mesak, oh Apedneko. (Tehk Dan. 1.6-7.)

1:1: Dan. 3.23.

1:26: Dop. 5.4.